2015 r.

Wersja do druku

IV/13/2015 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

IV/14/2015 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2035,

IV/15/2015 w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących radnym za udział w posiedzeniach Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

IV/16/2015 zmieniająca uchwałę: w sprawie zasad otrzymywania i wysokości diet przysługujących przewodniczącym organów wykonawczym jednostek pomocniczych gminy za udział w posiedzeniach Rady Gminy,

IV/172015 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/247/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości,

IV/18/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy gruntu będącego własnością Gminy Czarnocin,

IV/19/2015 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej,

IV/20/2015 w sprawie bonifikaty przy sprzedaży lokali mieszkalnych z zasobów komunalnych,

V/21/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

V/22/2015 w sprawie przyjęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035,

V/23/2015 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

V/24/2015 w sprawie wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie,

V/25/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31 marca 2011 r. dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

V/26/2015 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/252/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 lipca 2013 r. dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso,

V/27/2015 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

V/28/2015 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Czarnocin na rok 2015 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie",

VI/29/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

VI/30/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2035,

VI/31/2015 w sprawie złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności nieruchomości,

VI/32/2015 w sprawie złożenia oświadczenia woli o przeniesieniu prawa własności nieruchomości,

VI/33/2015 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli udzielających uczniom pomocy psychicznej, logopedycznej i pedagogicznej w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę,

VI/34/2015 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego gminy Czarnocin w zakresie wspierania rozwoju sportu,

VII/35/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

VII/36/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2035,

VII/37/2015 w sprawie członkostwa Gminy Czarnocin w Lokalnej Grupie Działania "Perły Ponidzia",

VII/38/2015 w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowych radnym,

VIII/39/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

VIII/40/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035,

VIII/41/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok,

VIII/42/2015 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok,

VIII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

IX/44/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

IX/45/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035,

IX/46/2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie na rok 2014,

X/47/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

X/48/2015 w sprawie przyjęcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035,

X/49/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin,

X/50/2015 w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

XI/51/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok,

XI/52/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2035,

XI/53/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XI/54/2015 w sprawie odebrania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

XI/55/2015 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

XI/56/2015 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości niezamieszkałych,

XI/57/2015 w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych,

XI/58/2015 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,

XI/59/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji do spisu inwentaryzacyjnego mienia podlegającego komunalizacji,

XI/60/2015 w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanych zapisów ustawy Prawo Wodne,

XII/62/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

XII/63/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035,

XII/64/2015 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 wody,

XIII/64/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

XIII/65/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035,

XIII/66/2015 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Czarnocin na lata 2015 - 2024,

XIV/67/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

XIV/68/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2035,

XIV/69/2015 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku
rolnego na 2016 rok,

XIV/70/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok,

XIV/71/2015 w sprawie zmiany zwolnień w podatku od nieruchomości,

XIV/72/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok,

XIV/73/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli
nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki,

XIV/74/2015 zmieniająca Uchwałę Nr XXXIII/274/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 czerwca 2013 roku w
sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właścicieli nieruchomości,

XIV/75/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym
dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin,

XIV/76/2015 w sprawie sprostowania numeracji uchwał,

XIV/77/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XIV/78/2015 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XIV/79/2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy
dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XIV/80/2015 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XIV/81/2015 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

XIV/82/2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Szlaki Rowerowe"

XV/83/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

XV/84/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2035,

XV/85/2015 w sprawie zmiany w uchwale określającej wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2016 r,

XV/86/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

XV/87/2015 zmieniająca Uchwałę Nr XI/54/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

XVI/88/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2015 rok,

XVI/89/2015 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 2035,

XVI/90/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

XVI/91/2015 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015,

XVI/92/2015 w sprawie zmiany wzorów formularzy i deklaracji podatkowych,

XVI/93/2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok,

XVI/94/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych,

XVI/95/2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XVI/96/2015 zmieniająca Uchwałę XXXVIII/272/2013 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 października 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Czarnocin,

XVI/97/2015 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin w trybie bezprzetargowym,

XVI/98/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarnocin na lata 2015-2025,

XVI/99/2015 w sprawie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy CzarnocinZałączone pliki
IV_13_2015.pdfIV_13_2015.pdf (IV_13_2015.pdf - 2392.268 KB)
Data publikacji: 2015-02-18 08:26:35 Redaktor: Piotr Giereś
IV_14_2015.pdfIV_14_2015.pdf (IV_14_2015.pdf - 6552.454 KB)
Data publikacji: 2015-02-18 08:27:49 Redaktor: Piotr Giereś
IV_15_2015.pdfIV_15_2015.pdf (IV_15_2015.pdf - 871.362 KB)
Data publikacji: 2015-02-18 08:28:08 Redaktor: Piotr Giereś
IV_16_2015.pdfIV_16_2015.pdf (IV_16_2015.pdf - 381.899 KB)
Data publikacji: 2015-02-18 08:28:28 Redaktor: Piotr Giereś
IV_17_2015.pdfIV_17_2015.pdf (IV_17_2015.pdf - 446.672 KB)
Data publikacji: 2015-02-18 08:29:50 Redaktor: Piotr Giereś
IV_18_2015.pdfIV_18_2015.pdf (IV_18_2015.pdf - 420.557 KB)
Data publikacji: 2015-02-18 08:30:25 Redaktor: Piotr Giereś
IV_19_2015.pdfIV_19_2015.pdf (IV_19_2015.pdf - 482.383 KB)
Data publikacji: 2015-02-18 08:30:49 Redaktor: Piotr Giereś
IV_20_2015.pdfIV_20_2015.pdf (IV_20_2015.pdf - 557.973 KB)
Data publikacji: 2015-02-18 08:31:18 Redaktor: Piotr Giereś
V_21_2015.pdfV_21_2015.pdf (V_21_2015.pdf - 1341.337 KB)
Data publikacji: 2015-03-18 12:02:01 Redaktor: Piotr Giereś
V_22_2015.pdfV_22_2015.pdf (V_22_2015.pdf - 6330.318 KB)
Data publikacji: 2015-03-18 12:02:58 Redaktor: Piotr Giereś
V_23_2015.pdfV_23_2015.pdf (V_23_2015.pdf - 296.968 KB)
Data publikacji: 2015-03-18 12:03:24 Redaktor: Piotr Giereś
V_24_2015.pdfV_24_2015.pdf (V_24_2015.pdf - 404.887 KB)
Data publikacji: 2015-03-18 12:04:14 Redaktor: Piotr Giereś
V_25_2015.pdfV_25_2015.pdf (V_25_2015.pdf - 188.918 KB)
Data publikacji: 2015-03-18 12:04:28 Redaktor: Piotr Giereś
V_26_2015.pdfV_26_2015.pdf (V_26_2015.pdf - 161.704 KB)
Data publikacji: 2015-03-18 12:04:42 Redaktor: Piotr Giereś
V_27_2015.pdfV_27_2015.pdf (V_27_2015.pdf - 384.357 KB)
Data publikacji: 2015-03-18 12:05:00 Redaktor: Piotr Giereś
V_28_2015.pdfV_28_2015.pdf (V_28_2015.pdf - 2698.889 KB)
Data publikacji: 2015-03-18 12:11:05 Redaktor: Piotr Giereś
VI_29_2015.pdfVI_29_2015.pdf (VI_29_2015.pdf - 1259.445 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 13:57:20 Redaktor: Piotr Giereś
VI_30_2015.pdfVI_30_2015.pdf (VI_30_2015.pdf - 6666.622 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 13:58:35 Redaktor: Piotr Giereś
VI_31_2015.pdfVI_31_2015.pdf (VI_31_2015.pdf - 977.824 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 13:58:57 Redaktor: Piotr Giereś
VI_32_2015.pdfVI_32_2015.pdf (VI_32_2015.pdf - 995.022 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 13:59:32 Redaktor: Piotr Giereś
VI_33_2015.pdfVI_33_2015.pdf (VI_33_2015.pdf - 217.502 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 14:00:15 Redaktor: Piotr Giereś
VI_34_2015.pdfVI_34_2015.pdf (VI_34_2015.pdf - 4927.972 KB)
Data publikacji: 2015-05-05 14:01:16 Redaktor: Piotr Giereś
VII_35_2015.pdfVII_35_2015.pdf (VII_35_2015.pdf - 1519.319 KB)
Data publikacji: 2015-05-28 13:57:54 Redaktor: Piotr Giereś
VII_36_2015.pdfVII_36_2015.pdf (VII_36_2015.pdf - 6957.205 KB)
Data publikacji: 2015-05-28 14:00:23 Redaktor: Piotr Giereś
VII_37_2015.pdfVII_37_2015.pdf (VII_37_2015.pdf - 365.634 KB)
Data publikacji: 2015-05-28 14:00:38 Redaktor: Piotr Giereś
VII_38_2015.pdfVII_38_2015.pdf (VII_38_2015.pdf - 566.835 KB)
Data publikacji: 2015-05-28 14:01:09 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_39_2015.pdfVIII_39_2015.pdf (VIII_39_2015.pdf - 1175.429 KB)
Data publikacji: 2015-06-25 09:51:03 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_40_2015.pdfVIII_40_2015.pdf (VIII_40_2015.pdf - 6754.509 KB)
Data publikacji: 2015-06-25 09:28:22 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_41_2015.pdfVIII_41_2015.pdf (VIII_41_2015.pdf - 169.511 KB)
Data publikacji: 2015-06-25 09:28:51 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_42_2015.pdfVIII_42_2015.pdf (VIII_42_2015.pdf - 205.147 KB)
Data publikacji: 2015-06-25 09:29:11 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_43_2015.pdfVIII_43_2015.pdf (VIII_43_2015.pdf - 369.063 KB)
Data publikacji: 2015-06-25 09:29:30 Redaktor: Piotr Giereś
IX_44_2015.pdfIX_44_2015.pdf (IX_44_2015.pdf - 1165.036 KB)
Data publikacji: 2015-07-14 11:05:42 Redaktor: Piotr Giereś
IX_45_2015.pdfIX_45_2015.pdf (IX_45_2015.pdf - 6734.549 KB)
Data publikacji: 2015-07-14 11:06:50 Redaktor: Piotr Giereś
IX_46_2015.pdfIX_46_2015.pdf (IX_46_2015.pdf - 3600.428 KB)
Data publikacji: 2015-07-14 11:07:28 Redaktor: Piotr Giereś
X_ 47_2015.pdfX_ 47_2015.pdf (X_ 47_2015.pdf - 995.491 KB)
Data publikacji: 2015-08-07 12:58:46 Redaktor: Piotr Giereś
X_48_2015.pdfX_48_2015.pdf (X_48_2015.pdf - 6922.098 KB)
Data publikacji: 2015-08-07 13:00:03 Redaktor: Piotr Giereś
X_ 49_2015.pdfX_ 49_2015.pdf (X_ 49_2015.pdf - 173.411 KB)
Data publikacji: 2015-08-07 13:00:59 Redaktor: Piotr Giereś
X_ 50_2015.zipxX_ 50_2015.zipx (X_ 50_2015.zipx - 203.05 KB)
Data publikacji: 2015-08-07 13:20:45 Redaktor: Piotr Giereś
XI_51_2015.pdfXI_51_2015.pdf (XI_51_2015.pdf - 1300.307 KB)
Data publikacji: 2015-09-08 09:11:15 Redaktor: Piotr Giereś
XI_52_2015.pdfXI_52_2015.pdf (XI_52_2015.pdf - 6706.896 KB)
Data publikacji: 2015-09-08 09:12:32 Redaktor: Piotr Giereś
XI_53_2015.pdfXI_53_2015.pdf (XI_53_2015.pdf - 251.751 KB)
Data publikacji: 2015-09-08 09:12:55 Redaktor: Piotr Giereś
XI_54_2015.pdfXI_54_2015.pdf (XI_54_2015.pdf - 165.281 KB)
Data publikacji: 2015-09-08 09:13:31 Redaktor: Piotr Giereś
XI_55_2015.pdfXI_55_2015.pdf (XI_55_2015.pdf - 162.727 KB)
Data publikacji: 2015-09-08 09:13:58 Redaktor: Piotr Giereś
XI_56_2015.pdfXI_56_2015.pdf (XI_56_2015.pdf - 165.855 KB)
Data publikacji: 2015-09-08 09:14:41 Redaktor: Piotr Giereś
XI_57_2015.pdfXI_57_2015.pdf (XI_57_2015.pdf - 167.583 KB)
Data publikacji: 2015-09-08 09:16:21 Redaktor: Piotr Giereś
XI_58_2015.pdfXI_58_2015.pdf (XI_58_2015.pdf - 265.962 KB)
Data publikacji: 2015-09-08 09:16:44 Redaktor: Piotr Giereś
XI_59_2015.pdfXI_59_2015.pdf (XI_59_2015.pdf - 389.038 KB)
Data publikacji: 2015-09-08 09:17:15 Redaktor: Piotr Giereś
XI_60_2015.pdfXI_60_2015.pdf (XI_60_2015.pdf - 752.176 KB)
Data publikacji: 2015-09-08 09:18:19 Redaktor: Piotr Giereś
XII_62_2015.pdfXII_62_2015.pdf (XII_62_2015.pdf - 1336.468 KB)
Data publikacji: 2015-10-19 07:19:10 Redaktor: Piotr Giereś
XII_63_2015.pdfXII_63_2015.pdf (XII_63_2015.pdf - 6774.502 KB)
Data publikacji: 2015-10-19 07:20:15 Redaktor: Piotr Giereś
XII_64_2015.pdfXII_64_2015.pdf (XII_64_2015.pdf - 2945.578 KB)
Data publikacji: 2015-10-19 07:25:57 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_64_2015.pdfXIII_64_2015.pdf (XIII_64_2015.pdf - 1134.395 KB)
Data publikacji: 2015-10-19 07:21:13 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_65_2015.pdfXIII_65_2015.pdf (XIII_65_2015.pdf - 7050.273 KB)
Data publikacji: 2015-10-20 08:34:41 Redaktor: Piotr Giereś
XIII_66_2015.pdfXIII_66_2015.pdf (XIII_66_2015.pdf - 499.864 KB)
Data publikacji: 2015-10-20 08:35:06 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_67_2015.pdfXIV_67_2015.pdf (XIV_67_2015.pdf - 1396.056 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:43:23 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_68_2015.pdfXIV_68_2015.pdf (XIV_68_2015.pdf - 590.867 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:43:50 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_69_2015.pdfXIV_69_2015.pdf (XIV_69_2015.pdf - 171.711 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:44:17 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_70_2015.pdfXIV_70_2015.pdf (XIV_70_2015.pdf - 171.271 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:44:48 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_71_2015.pdfXIV_71_2015.pdf (XIV_71_2015.pdf - 94.242 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:45:56 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_72_2015.pdfXIV_72_2015.pdf (XIV_72_2015.pdf - 401.234 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:47:06 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_73_2015.pdfXIV_73_2015.pdf (XIV_73_2015.pdf - 170.565 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:47:43 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_74_2015.pdfXIV_74_2015.pdf (XIV_74_2015.pdf - 332.786 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:49:49 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_75_2015.pdfXIV_75_2015.pdf (XIV_75_2015.pdf - 174.013 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:50:15 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_76_2015.pdfXIV_76_2015.pdf (XIV_76_2015.pdf - 348.32 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:52:05 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_77_2015.pdfXIV_77_2015.pdf (XIV_77_2015.pdf - 395.904 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:57:25 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_78_2015.pdfXIV_78_2015.pdf (XIV_78_2015.pdf - 432.407 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 12:57:51 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_79_2015.pdfXIV_79_2015.pdf (XIV_79_2015.pdf - 396.499 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 13:19:47 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_80_2015.pdfXIV_80_2015.pdf (XIV_80_2015.pdf - 439.315 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 13:20:19 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_81_2015.pdfXIV_81_2015.pdf (XIV_81_2015.pdf - 427.21 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 13:20:43 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_82_2015.pdfXIV_82_2015.pdf (XIV_82_2015.pdf - 416.871 KB)
Data publikacji: 2015-11-27 13:21:54 Redaktor: Piotr Giereś
XV_83_2015.pdfXV_83_2015.pdf (XV_83_2015.pdf - 1115.3 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 08:55:04 Redaktor: Piotr Giereś
XV_84_2015.pdfXV_84_2015.pdf (XV_84_2015.pdf - 7060.12 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 08:56:31 Redaktor: Piotr Giereś
XV_85_2015.pdfXV_85_2015.pdf (XV_85_2015.pdf - 98.305 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 08:57:16 Redaktor: Piotr Giereś
XV_86_2015.pdfXV_86_2015.pdf (XV_86_2015.pdf - 7847.757 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 08:58:52 Redaktor: Piotr Giereś
XV_87_2015.pdfXV_87_2015.pdf (XV_87_2015.pdf - 166.629 KB)
Data publikacji: 2015-12-21 08:59:20 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_88_2015.pdfXVI_88_2015.pdf (XVI_88_2015.pdf - 1534.403 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:38:07 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_89_2015.pdfXVI_89_2015.pdf (XVI_89_2015.pdf - 7245.284 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:39:17 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_90_2015.pdfXVI_90_2015.pdf (XVI_90_2015.pdf - 171.542 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:39:48 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_91_2015.pdfXVI_91_2015.pdf (XVI_91_2015.pdf - 806.002 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:40:21 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_92_2015.pdfXVI_92_2015.pdf (XVI_92_2015.pdf - 4065.576 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:47:08 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_93_2015.pdfXVI_93_2015.pdf (XVI_93_2015.pdf - 2242.177 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:48:01 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_94_2015.pdfXVI_94_2015.pdf (XVI_94_2015.pdf - 441.98 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:49:40 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_95_2015.pdfXVI_95_2015.pdf (XVI_95_2015.pdf - 444.456 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:50:09 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_96_2015.pdfXVI_96_2015.pdf (XVI_96_2015.pdf - 544.135 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:50:48 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_97_2015.pdfXVI_97_2015.pdf (XVI_97_2015.pdf - 650.764 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:53:22 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_98_2015.pdfXVI_98_2015.pdf (XVI_98_2015.pdf - 389.247 KB)
Data publikacji: 2016-01-14 07:53:45 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_99_2015.pdfXVI_99_2015.pdf (XVI_99_2015.pdf - 9575.742 KB)
Data publikacji: 2016-01-27 09:55:10 Redaktor: Piotr Giereś

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3523

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2015-02-18 08:21:16
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2015-02-18 08:38:10
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2016-01-27 09:57:43
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony