2020 r.

Wersja do druku

XX/108/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2037,

XX/109/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

XX/110/2020 w sprawie zmiany Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

XX/111/2020 w sprawie zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Klubie Senior + funkcjonującego na terenie
Gminy Czarnocin w miejscowości Soboszów,

XX/112/2020 w sprawie wysokości stawek opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych położonych
na terenie Gminy Czarnocin,

XX/113/2020 w sprawie zwrotu nieruchomości na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa,

XX/114/2020 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach
i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za
kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy
kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2020 roku,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24.01.2020r.

XXI/115/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2037

XXI/116/2020  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2020 rok

XXI/117/2020 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2020 - 2024

XXI/118/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych

XXI/119/2020 w sprawie ustalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Czarnocinie na 2020 rok

XXI/120/2020 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Czarnocin.

XXI/121/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

XXI/122/2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzenia postępowania o udziale zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej

XXI/123/2020 zmieniająca uchwałę Nr VI/37/2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru
podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wynagrodzenia za
inkaso

XXI/124/2020 zmieniająca uchwałę Nr VI/38/2019 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagrodzenia za inkaso

XXI/125/2020zmieniająca uchwałę Nr XI/54/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.

XXI/126/2020 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy

XXI/127/2020 w sprawie powołania Skarbnika Gminy

XXI/128/2020 w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/113/2020 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24 stycznia 2020 roku

XXI/129/2020 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28,02,2020 roku

XXII/130/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2037

XXII/131/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2020 rok.

XXII/132/2020 w sprawie zmiany Uchwały nr XV/64/2008 z dnia 29 kwietnia 2018 roku w sprawie statutu Gminy Czarnocin

XXII/133/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego oraz powierzchni pod bankomat w budynku Urzędu    Gminy w Czarnocinie w trybie bezprzetargowym

Głosowanie imienne nad uchwałami rady Gminy w Czarnocinie z dnia 09.06.2020 r

XXIII/134/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2037

XXIII/135/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2020 rok

XXIII/136/2020 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gmin Czarnocin za 2019 rok

XXIII/137/2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za  2019 rok

XXIII/138/2020 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok

XXIII/139/2020 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin

XXIII/140/2020 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Czarnocin oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

XXIII/141/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin

XXIII/142/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin

XXIII/143/2020  w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26.06.2020 r

XXIV/144/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037

XXIV/145/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2020 rok.

XXIV/146/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Powiatem Kazimierskim w sprawie realizacji wspólnie projektu pod nazwą "Walka z epidemią COVID-19 na terenie powiatu kazimierskiego"

XXIV/147/2020 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

XXIV/148/2020 w sprawie zmiany uchwały Nr IV/20/2011 z dnia 23 lutego 2013 r w sprawie powierzenia Spółce pod firmą:   Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzędowie zadania własnego Gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi poprzez ich zagospodarowanie w Zakładzie Gospodarki Odpadami  Komunalnymi na terenie byłej Kopalni Siarki "Grzybów" w miejscowości Rzędów (gmina Tuczępy) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę umowy wykonawczej niezbędnej do realizacji projektu pn.: "Kompleksowy system Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie gmina Tuczępy ", dofinansowanego ze środków wspólnotowych UE.

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31.08.2020 r

XXV/149/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037

XXV/150/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2020 rok

XXV/151/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin

XXV/152/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin

XXV/153/2020 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin

XXV/154/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność gminy

XXV/155/2020 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Czarnocin

XXV/156/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki takiej opłaty, określenia stawki opłaty  podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnienia w części z opłaty z gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli  nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

XXV/157/2020 w sprawie ustalenia stawek opłaty za pojemniki i worki o określonej pojemności przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz określenia stawki opłaty podwyższonej

XXV/158/2020 w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych

XXV/159/2020 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na których znajduję się domki letniskowe, lub od innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

XXV/160/2020 w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.10.2020 r

XXVI/161/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037

XXVI/162/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2020 rok

XXVI/163/2020 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2021 rok

XXVI/164/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

XXVI/165/2020 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27.11.2020 r

XXVII/166/2020 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037

XXVII/167/2020 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia  budżetu Gminy Czarnocin na 2020 rok

XXVII/168/2020 w sprawie uchwalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020

XXVII/169/2020 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2037

XXVII/170/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2021 rok

XXVII/171/2020 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

XXVII/172/2020 w sprawie uchwalenia gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r

XXVII/173/2020 w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXV/152/2020 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin

Głosowanie imienne nad uchwałami rady Gminy w Czarnocinie z dnia 23.12.2020 r

 


 


 

 
Załączone pliki:

XX_108_2020.pdf
(XX_108_2020.pdf - 5574.641 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:02:27 Redaktor: Piotr Giereś
XX_109_2020.pdf
(XX_109_2020.pdf - 490.39 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:02:46 Redaktor: Piotr Giereś
XX_110_2020.pdf
(XX_110_2020.pdf - 323.568 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:03:06 Redaktor: Piotr Giereś
XX_111_2020.pdf
(XX_111_2020.pdf - 291.131 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:03:26 Redaktor: Piotr Giereś
XX_112_2020.pdf
(XX_112_2020.pdf - 204.004 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:03:45 Redaktor: Piotr Giereś
XX_113_2020.pdf
(XX_113_2020.pdf - 627.24 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:04:06 Redaktor: Piotr Giereś
XX_114_2020.pdf
(XX_114_2020.pdf - 206.585 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:04:25 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24.01.2020
(glosowanieXX.pdf - 662.87 KB) Data publikacji: 2020-01-30 13:09:39 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_115_2020.pdf
(UchwalaXXI. 115. 2020.pdf - 597.279 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:43:32 Redaktor: ascom
XXI_116_2020.pdf
(UchwalaXXI. 116. 2020.pdf - 965.127 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:47:44 Redaktor: ascom
XXI_117_2020.pdf
(UchwalaXXI. 117. 2020.pdf - 371.428 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:48:28 Redaktor: ascom
XXI_118_2020.pdf
(Uchwala.XXI . 118 . 2020.pdf - 192.017 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:48:56 Redaktor: ascom
XXI_119_2020.pdf
(UchwalaXXI. 119. 2020.pdf - 151.437 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:49:24 Redaktor: ascom
XXI_120_2020.pdf
(Uchwala XXI.120.2020.pdf - 346.895 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:50:02 Redaktor: ascom
XXI_121_2020.pdf
(Uchwala.XXI . 121 . 2020.pdf - 1829.578 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:50:34 Redaktor: ascom
XXI_122_2020.pdf
(Uchwala.XXI . 122 . 2020.pdf - 52.143 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:51:02 Redaktor: ascom
XXI_123_2020.pdf
(Uchwala.XXI . 123 . 2020.pdf - 185.232 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:51:29 Redaktor: ascom
XXI_124_2020.pdf
(Uchwala.XXI . 124 . 2020.pdf - 185.329 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:52:25 Redaktor: ascom
XXI_125_2020.pdf
(Uchwala.XXI . 125 . 2020.pdf - 203.293 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:52:55 Redaktor: ascom
XXI_126_2020.pdf
(Uchwala.XXI . 126 . 2020.pdf - 29.185 KB) Data publikacji: 2020-03-11 19:10:58 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXI_127_2020.pdf
(Uchwala.XXI . 127 . 2020.pdf - 30.483 KB) Data publikacji: 2020-03-11 19:11:32 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXI_128_2020.pdf
(Uchwala.XXI . 128 . 2020.pdf - 47.575 KB) Data publikacji: 2020-03-11 19:12:01 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXI_129_2020.pdf
(Uchwala.XXI . 129. 2020.pdf - 24.221 KB) Data publikacji: 2020-03-11 19:12:28 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 28.02.2020
(Glosowanie uchwal 28.02.2020.pdf - 67.857 KB) Data publikacji: 2020-03-10 21:41:36 Redaktor: ascom
XXII_130_2020.pdf
(Nr XXII-130-2020.pdf - 516.535 KB) Data publikacji: 2020-06-17 20:10:58 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXII_131_2020.pdf
(Nr XXII-131-2020.pdf - 169.816 KB) Data publikacji: 2020-06-17 20:11:50 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXII_132_2020.pdf
(Nr XXII-132-2020.pdf - 37.179 KB) Data publikacji: 2020-06-17 20:13:01 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXII_133_2020.pdf
(Nr XXII-133-2020.pdf - 57.929 KB) Data publikacji: 2020-06-17 20:22:31 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 09.06.2020r.
(Glosowanie uchwal 09.06.2020.pdf - 70.585 KB) Data publikacji: 2020-06-17 20:23:02 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIII_134_2020.pdf
(nr XXIII134-2020.pdf - 410.925 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:40:14 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIII_135_2020.pdf
(nr XXIII-135-2020.pdf - 336.406 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:41:26 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIII_136_2020.pdf
(nr XXIII-136-2020.pdf - 29.371 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:42:17 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIII_137_2020.pdf
(nr XXIII-137-2020.pdf - 15.591 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:43:08 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIII_138_2020.pdf
(Nr XXIII-138-2020.pdf - 16.017 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:44:14 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIII_139_2020.pdf
(nr XXIII-139-2020.pdf - 315.841 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:45:23 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIII_140_2020.pdf
(nr XXIII-140-2020.pdf - 359.239 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:46:06 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIII_141_2020.pdf
(nr XXIII-141-2020.pdf - 41.901 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:46:41 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIII_142_2020.pdf
(nr XXIII-142-2020.pdf - 43.167 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:47:24 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIII_143_2020.pdf
(nr XXIII-143-2020.pdf - 41.385 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:48:16 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26.06.2020
(Glosowanie imienne nad uchwalami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26.docx - 14.369 KB) Data publikacji: 2020-07-15 20:54:57 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIV_144_2020.pdf
(Uchwala Nr XXIV-144--2020.pdf - 614.595 KB) Data publikacji: 2020-09-04 19:08:08 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIV_145_2020.pdf
(Uchwala Nr XXIV-145-2020.pdf - 593.725 KB) Data publikacji: 2020-09-04 19:08:32 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIV_146_2020.pdf
(Uchwala Nr XXIV-146-2020.pdf - 46.131 KB) Data publikacji: 2020-09-04 19:08:57 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIV_147_2020.pdf
(Uchwala Nr XXIV-147-2020.pdf - 531.964 KB) Data publikacji: 2020-09-04 19:09:41 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXIV_148_2020.pdf
(Uchwala Nr XXIV-148-2020.pdf - 98.963 KB) Data publikacji: 2020-09-04 19:10:12 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 31.08.2020 r
(Glosowanie _31.08.2020.pdf - 55.585 KB) Data publikacji: 2020-09-04 20:33:05 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/149/2020
(Nr XXV - 149 -2020.pdf - 647.445 KB) Data publikacji: 2020-11-29 19:39:26 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/150/020
(Nr XXV-150-2020.pdf - 375.964 KB) Data publikacji: 2020-11-29 19:43:50 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/151/2020
(Nr XXV-151-2020.pdf - 43.757 KB) Data publikacji: 2020-11-29 19:47:00 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/152/2020
(Nr XXV -152-2020.pdf - 42.867 KB) Data publikacji: 2020-11-29 19:41:00 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/153/2020
(Nr XXV-153-2020.pdf - 43.595 KB) Data publikacji: 2020-11-29 19:50:07 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/154/2020
(Nr XXV-154-2020.pdf - 30.979 KB) Data publikacji: 2020-11-29 19:51:53 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/155/2020
(Nr XXV-155-2020.pdf - 32.057 KB) Data publikacji: 2020-11-29 19:54:01 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/156/2020
(Nr XXV-156-2020.pdf - 74.149 KB) Data publikacji: 2020-11-29 20:00:22 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/157/2020
(Nr XXV-157-2020.pdf - 70.125 KB) Data publikacji: 2020-11-29 20:03:07 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/158/2020
(Nr XXV-158-2020.pdf - 56.451 KB) Data publikacji: 2020-11-29 20:05:28 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/159/2020
(Nr XXV-159-2020.pdf - 59.715 KB) Data publikacji: 2020-11-29 20:08:22 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXV/160/2020
(Nr XXV-160-2020.pdf - 835.234 KB) Data publikacji: 2020-11-29 20:11:01 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.10.2020 r
(Glosowanie uchwal 30.10.2020.odt - 25.674 KB) Data publikacji: 2020-11-29 19:36:05 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVI/161/2020
(Nr XXVI-161-2020.pdf - 655.821 KB) Data publikacji: 2020-12-02 21:16:35 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVI/162/2020
(Nr XXVI-162-2020.pdf - 202.412 KB) Data publikacji: 2020-12-02 21:17:15 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVI/163/2020
(Nr XXVI-163-2020.pdf - 39.129 KB) Data publikacji: 2020-12-02 21:18:13 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVI/164/2020
(Nr XXVI-164-2020.pdf - 80.452 KB) Data publikacji: 2020-12-02 21:18:42 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVI/165/2020
(Nr XXVI-165-2020.pdf - 136.131 KB) Data publikacji: 2020-12-02 21:19:05 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27.11.2020 r
(Glosowanie imienne nad uchwalami z dnia 27.docx - 13.805 KB) Data publikacji: 2020-12-02 21:34:17 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVII/166/2020
(XXVII-166-2020(1).pdf - 626.714 KB) Data publikacji: 2021-01-06 14:04:20 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVII/167/2020
(XXVII-167-2020.pdf - 683.692 KB) Data publikacji: 2021-01-06 13:52:13 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVII/168/2020
(XXVII-168-2020.pdf - 57.511 KB) Data publikacji: 2021-01-06 14:06:43 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVII/169/2020
(XXVII-169-2020.pdf - 632.531 KB) Data publikacji: 2021-01-06 13:50:08 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVII/170/2020
(XXVII-170-2020.pdf - 1098.353 KB) Data publikacji: 2021-01-06 14:10:27 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVII/171/2020
(XXVII-171-2020.pdf - 52.975 KB) Data publikacji: 2021-01-06 14:11:06 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVII/172/2020
(XXVII-172-2020.pdf - 258.79 KB) Data publikacji: 2021-01-06 14:12:04 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXVII/173/2020
(XXVII-173-2020.pdf - 32.651 KB) Data publikacji: 2021-01-06 14:12:37 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w czarnocinie z dnia 23.12.2020 roku
(Glosowanie uchwal 23.12.2020.docx - 7.747 KB) Data publikacji: 2021-01-06 14:17:30 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 1291

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2020-01-30 12:47:21
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2020-01-30 13:05:01
Ostatnia zmiana: Krzysztof Adamczyk, data: 2021-01-06 14:54:16
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony