Ogłoszenie o naborze

2012-03-13 08:26:55 Ogłoszenia

Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarnocinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego

Ogłoszenie o naborze Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarnocinie ogłasza konkurs na stanowisko pracownika socjalnego . I. Wymagania : . obywatelstwo polskie, . pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych, . wykształcenie zg. z art.116 ustawy o pomocy społecznej - pracownikiem może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków : 1) posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych; 2) ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna; 3) ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków : a) pedagogika, b) pedagogika specjalna, c) politologia, d) polityka społeczna, e) psychologia, f) socjologia, g) nauki o rodzinie. . znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje samorządu gminnego, . niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie. II. Wymagania pożądane: . umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, System Informatyczny LEX, . łatwość nawiązywania kontaktu z ludźmi, . umiejętność pracy w zespole, . zaangażowanie, kreatywność, komunikatywność, dokładność, . umiejętność analizy dokumentów. Mile widziana umiejętność w pisaniu projektów. III. Zakres wykonywanych zadań: . diagnoza i ocena potrzeb w środowiskach oraz realizacja zadań wynikających z rozeznanych potrzeb w społecznych, . udzielanie świadczeń przewidzianych ustawą, . przyjmowanie wniosków, kompletowanie dokumentacji oraz prowadzenie postępowań w sprawach o przyznanie świadczeń przewidzianych ustawą, . przygotowywanie decyzji przyznających świadcz . obsługa programu komputerowego POMOST . realizacja innych zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej, . sporządzanie sprawozdawczości, . pozyskiwanie środków z EFŚS na realizację projektów oraz realizacja projektów, . pisanie wniosków w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych, . praca socjalna. IV. Wymagane dokumenty: . podanie o przyjęcie do pracy z dokładnym adresem i telefonem, . CV za zdjęciem, . list motywacyjny opatrzony klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, . poświadczony za zgodność odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie, . inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, . oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystania w pełni praw publicznych. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie ( Sekretariat ) bądź w GOPS Czarnocin pok. Nr 14 osobiście lub pocztą na adres Urzędu: Urząd Gminy w Czarnocinie, 28-506 Czarnocin z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko : pracownika socjalnego w GOPS Czarnocin w terminie do 23 marca 2012 r. ( Decyduje data faktycznego wpływu kompletnych dokumentów do Urzędu). Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Po wstępnej selekcji ( analizie dokumentów aplikacyjnych ) zostaną wystosowane imienne zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną lub test kwalifikacyjny. Wymagane dokumenty aplikacyjne list motywacyjny, CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z 28 listopada 2008 r. O pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2009 r. nr 50 poz.398. Osoba będzie zatrudniona na okres od m-ca kwietnia 2012 r. na zastępstwo, na ½ etatu z możliwością przedłużenia umowy.

Zobacz również: