2010 rok

Wersja do druku

1/2010 o wprowadzeniu systemu komputerowego w kasie Urzędu Gminy,

2/2010 w sprawie: rokładu i wymiaru czasu pracy w Urzędzie Gminy w Czarnocinie w 2010 roku, dni wolnych od pracy, wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy.

3/2010 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

4/2010 w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

5/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

6/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

7/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

8/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

9/2010 w sprawie ustalenia Regulaminu Służby Przygotowawczej Pracowników Urzędu,

10/2010 w sprawie wprowadzenia legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Gminy Czarnocin,

11/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

12/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

13/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

14/2010 w sprawie przeprowadzenia spisu z natury,

14a/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

14b/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

15/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

16/2010 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych rb-WSa w zakresie wydatków strukturalonych ponoszonych przez Urząd Gminy w Czarnocinie oraz jednostki organizacyjne Gminy,

17/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

18/2010 w sprawie zmiany instrukcji w sprawie gospodarki kasowej,

19/2010 wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

20/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

21/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej, 

22/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

23/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

24/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

25/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej,

26/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

27/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

28/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej gminy Czarnocin na rok 2010,

29/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

30/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

31/2010 w sprawie: Powołania zespołu realizującego zadania dot. projektu e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST,

31a/2010 w sprawie powołania lidera gminnego Powszechnego Spisu Rolnego 2010,

32/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej  Gminy Czarnocin na rok 2010,

33/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

34/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

35/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

36/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w "instrukcji obiegu dokumentów, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo - księgowych w urzędzie gminy w Czarnocinie"

37/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

38/2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Czarnocin w wyborach Prezydenta Rzczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r,

39/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

40/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

40a/2010 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenie Gminnego Biura Spisowego,

41/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

42_2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

43/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

44/2010 w sprawie powołania Komisji Gminnych do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych na terenie województwa Świętokrzyskiego,

45/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

46/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

47/2010 w sprawie uchylenia zarządzenia,

48/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

49/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

50/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

51/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

52/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

53/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

54/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

55/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

56/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

57/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

57/1/2010 w sprawie planu finansowego jednostki budżetowej,

58/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

59/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

60/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

61/2010 w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Czarnocinie,

62/2010 w sprawie uchwalenia zarządzenia Wójta,

63/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

64/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

65/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

66/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

67/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

68/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

69/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

70/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej,

71/2010 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, 

72/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin

73/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

74/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

75/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

76/2010 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2010 roku oraz realizacji zadań gospodarczych,

77/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

78/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

79/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

80/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

81/2010 w sprawie wprowadzenie regulaminu sprawowania opieki nad uczniami w czasie dowozu do szkół i odwozu ze szkół na teren Gminy Czarnocin,

82/2010 w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia konkursu na zbiórkę surowców wtórnych przeprowadzonego w roku szkolnym 2009/2010 w placówkach oświatowych i jednostkach ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Czarnocin,

83/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

84/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

85/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

86/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

87/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

88/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

89/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

90/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

91/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

92/2010 w sprawie uchylenia zarządzenia,

93/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

94/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

95/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

96/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego pn: udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie deficytu Gminy Czarnocin oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - w roku 2010,

97/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

98/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

99/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

100/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

101/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

102/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

103/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

104/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

105/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

106/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

107/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

108/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

109/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

110/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

111/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

112/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

113/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

114/2010 w sprawie powołania komisji stypendialnej,

115/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

116/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

117/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

118/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

119/2010 w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy na rok 2011,

120/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

121/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

122/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

123/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

124/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

125/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

126/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

127/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

128/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

129/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

130/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

131/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

132/2010 w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji obiegu dokumentów, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w urzędzie gminy w Czarnocinie,

133/2010 w sprawie powołania Lidera Gminnego Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 roku,

134/2010 w sprawie powołania komisji o udzielenie pomocy dla nauczycieli, 

135/2010 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do powtórzenia czynności przetargowych dla zamówienia publicznego pn: budowa ogólnodostępnej hali sportowej w miejscowości Cieszkowy, Gmina Czarnocin,

136/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

137/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

138/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

139/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

140/2010 w sprawie powołania zastępcy wójta,

141/2010 w sprawie powołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenie Gminnego Biura Spisowego,

142/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

143/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

144/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

145/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

146/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

147/2010 w sprawie powołania Pełnomocnika ds. inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Czarnocin,

148/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na 2010,

149/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

150/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok,

151/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

152/2010 w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Czarnocin na rok 2010,

153/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

154/2010 w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 2010 rok, 

155/2010 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,

156/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

157/2010 w powołania Komisji Inwentaryzacyjnej,

158/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

159/2010 w sprawie zmian w planie finansowym,

160/2010 w sprawie przeniesienia wydatków w ramach działów,

161/2010 w sprawie zmian w planie finansowym


 

 

 


 

 

 

 

 


Załączone pliki:

1_2010
(1_2010.pdf - 113.915 KB) Data publikacji: 2010-01-14 09:33:25 Redaktor: Piotr Giereś
2_2010
(2_2010.pdf - 159.553 KB) Data publikacji: 2010-02-02 10:03:12 Redaktor: Piotr Giereś
3_2010
(3_2010.pdf - 134.006 KB) Data publikacji: 2010-02-05 09:40:28 Redaktor: Piotr Giereś
4_2010
(4_2010.pdf - 135.057 KB) Data publikacji: 2010-02-15 09:47:19 Redaktor: Piotr Giereś
5_2010
(5_2010.pdf - 56.192 KB) Data publikacji: 2010-02-23 12:14:02 Redaktor: Piotr Giereś
6_2010
(6_2010.pdf - 101.261 KB) Data publikacji: 2010-02-23 12:14:21 Redaktor: Piotr Giereś
7_2010
(7_2010.pdf - 50.274 KB) Data publikacji: 2010-03-04 10:58:35 Redaktor: Piotr Giereś
8_2010
(8_2010.pdf - 61.547 KB) Data publikacji: 2010-03-04 10:58:59 Redaktor: Piotr Giereś
9_2010
(9_2010.pdf - 18.987 KB) Data publikacji: 2010-03-19 10:22:34 Redaktor: Piotr Giereś
10_2010
(10_2010.pdf - 108.731 KB) Data publikacji: 2010-03-19 10:23:03 Redaktor: Piotr Giereś
11_2010
(11_2010.pdf - 41.615 KB) Data publikacji: 2010-03-19 10:23:31 Redaktor: Piotr Giereś
12_2010
(12_2010.pdf - 30.091 KB) Data publikacji: 2010-03-19 10:23:51 Redaktor: Piotr Giereś
13_2010
(13_2010.pdf - 34.75 KB) Data publikacji: 2010-03-22 12:24:47 Redaktor: Piotr Giereś
14_2010
(14_2010.pdf - 42.667 KB) Data publikacji: 2010-03-22 12:25:27 Redaktor: Piotr Giereś
14a_2010
(14a_2010.pdf - 136.688 KB) Data publikacji: 2010-04-08 11:03:10 Redaktor: Piotr Giereś
14b_2010
(14b_2010.pdf - 54.47 KB) Data publikacji: 2010-04-08 11:03:28 Redaktor: Piotr Giereś
15_2010
(15_2010.pdf - 31.371 KB) Data publikacji: 2010-04-08 11:03:44 Redaktor: Piotr Giereś
16_2010
(16_2010.pdf - 87.087 KB) Data publikacji: 2010-04-08 11:04:09 Redaktor: Piotr Giereś
17_2010
(17_2010.pdf - 92.662 KB) Data publikacji: 2010-04-29 09:34:32 Redaktor: Piotr Giereś
18_2010
(18_2010.pdf - 12.971 KB) Data publikacji: 2010-04-29 09:34:47 Redaktor: Piotr Giereś
19_2010
(19_2010.pdf - 92.374 KB) Data publikacji: 2010-04-29 09:35:13 Redaktor: Piotr Giereś
20_2010
(20_2010.pdf - 24.302 KB) Data publikacji: 2010-05-05 11:17:03 Redaktor: Piotr Giereś
21_2010
(21_2010.pdf - 174.112 KB) Data publikacji: 2010-05-05 11:17:37 Redaktor: Piotr Giereś
22_2010
(22_2010.pdf - 24.03 KB) Data publikacji: 2010-05-14 12:09:51 Redaktor: Piotr Giereś
23_2010
(23_2010.pdf - 20.443 KB) Data publikacji: 2010-05-14 12:10:16 Redaktor: Piotr Giereś
24_2010
(24_2010.pdf - 24.462 KB) Data publikacji: 2010-05-14 12:10:36 Redaktor: Piotr Giereś
25_2010
(25_2010.pdf - 116.774 KB) Data publikacji: 2010-05-14 12:10:56 Redaktor: Piotr Giereś
26_2010
(26_2010.pdf - 45.887 KB) Data publikacji: 2010-05-14 12:11:16 Redaktor: Piotr Giereś
27_2010
(27_2010.pdf - 26.638 KB) Data publikacji: 2010-05-14 12:11:37 Redaktor: Piotr Giereś
28_2010
(28_2010.pdf - 194.871 KB) Data publikacji: 2010-05-25 10:15:36 Redaktor: Piotr Giereś
29_2010
(29_2010.pdf - 40.447 KB) Data publikacji: 2010-05-25 10:16:36 Redaktor: Piotr Giereś
30_2010
(30_2010.pdf - 62.927 KB) Data publikacji: 2010-05-25 10:16:57 Redaktor: Piotr Giereś
31_2010
(31_2010.pdf - 37.019 KB) Data publikacji: 2010-05-25 10:21:26 Redaktor: Piotr Giereś
31a_2010
(31a_2010.pdf - 25.707 KB) Data publikacji: 2010-08-02 11:25:10 Redaktor: Piotr Giereś
32_2010
(32_2010.pdf - 215.175 KB) Data publikacji: 2010-06-02 10:13:36 Redaktor: Piotr Giereś
33_2010
(33_2010.pdf - 66.127 KB) Data publikacji: 2010-06-02 10:13:58 Redaktor: Piotr Giereś
34_2010
(34_2010.pdf - 41.583 KB) Data publikacji: 2010-06-02 10:14:19 Redaktor: Piotr Giereś
35_2010
(35_2010.pdf - 87.071 KB) Data publikacji: 2010-06-02 10:14:58 Redaktor: Piotr Giereś
36_2010
(36_2010.pdf - 111.574 KB) Data publikacji: 2010-06-02 10:15:30 Redaktor: Piotr Giereś
37_2010
(37_2010.pdf - 108.319 KB) Data publikacji: 2010-06-02 10:15:58 Redaktor: Piotr Giereś
38_2010
(38_2010.pdf - 148.208 KB) Data publikacji: 2010-06-14 11:08:39 Redaktor: Piotr Giereś
39_2010
(39_2010.pdf - 250.024 KB) Data publikacji: 2010-06-09 13:37:27 Redaktor: Piotr Giereś
40_2010
(40_2010.pdf - 57.99 KB) Data publikacji: 2010-06-11 09:09:17 Redaktor: Piotr Giereś
40a_2010
(40a_2010.pdf - 120.495 KB) Data publikacji: 2010-08-02 11:36:06 Redaktor: Piotr Giereś
41_2010
(41_2010.pdf - 204.173 KB) Data publikacji: 2010-06-23 09:47:23 Redaktor: Piotr Giereś
42_2010
(42_2010.pdf - 60.751 KB) Data publikacji: 2010-06-23 09:47:51 Redaktor: Piotr Giereś
43_2010
(43_2010.pdf - 51.3 KB) Data publikacji: 2010-06-23 09:51:16 Redaktor: Piotr Giereś
44_2010
(44_2010.pdf - 44.267 KB) Data publikacji: 2010-06-25 12:05:05 Redaktor: Piotr Giereś
45_2010
(45_2010.pdf - 177.383 KB) Data publikacji: 2010-06-25 12:05:39 Redaktor: Piotr Giereś
46_2010
(46_2010.pdf - 37.727 KB) Data publikacji: 2010-06-25 12:06:03 Redaktor: Piotr Giereś
47_2010
(47_2010.pdf - 17.291 KB) Data publikacji: 2010-07-02 10:06:17 Redaktor: Piotr Giereś
48_2010
(48_2010.pdf - 164.006 KB) Data publikacji: 2010-07-02 10:06:53 Redaktor: Piotr Giereś
49_2010
(49_2010.pdf - 102.607 KB) Data publikacji: 2010-07-02 10:07:21 Redaktor: Piotr Giereś
50_2010
(50_2010.pdf - 41.999 KB) Data publikacji: 2010-07-02 10:07:45 Redaktor: Piotr Giereś
51_2010
(51_2010.pdf - 65.343 KB) Data publikacji: 2010-07-02 10:08:07 Redaktor: Piotr Giereś
52_2010
(52_2010.pdf - 197.895 KB) Data publikacji: 2010-07-02 10:08:38 Redaktor: Piotr Giereś
53_2010
(53_2010.pdf - 45.663 KB) Data publikacji: 2010-07-02 10:08:59 Redaktor: Piotr Giereś
54_2010
(54_2010.pdf - 147.67 KB) Data publikacji: 2010-07-02 10:09:23 Redaktor: Piotr Giereś
55_2010
(55_2010.pdf - 263.032 KB) Data publikacji: 2010-07-09 11:37:32 Redaktor: Piotr Giereś
56_2010
(56_2010.pdf - 40.399 KB) Data publikacji: 2010-07-09 11:37:52 Redaktor: Piotr Giereś
57_2010
(57_2010.pdf - 62.815 KB) Data publikacji: 2010-07-09 11:38:11 Redaktor: Piotr Giereś
57_1_2010
(57_1_2010.pdf - 53.839 KB) Data publikacji: 2010-08-02 11:45:38 Redaktor: Piotr Giereś
58_2010
(58_2010.pdf - 105.167 KB) Data publikacji: 2010-07-15 10:18:02 Redaktor: Piotr Giereś
59_2010
(59_2010.pdf - 148.582 KB) Data publikacji: 2010-07-15 10:18:25 Redaktor: Piotr Giereś
60_2010
(60_2010.pdf - 127.398 KB) Data publikacji: 2010-07-28 10:33:36 Redaktor: Piotr Giereś
61_2010
(61_2010.pdf - 70.123 KB) Data publikacji: 2010-07-28 10:34:01 Redaktor: Piotr Giereś
62_2010
(62_2010.pdf - 383.464 KB) Data publikacji: 2010-07-28 10:34:32 Redaktor: Piotr Giereś
63_2010
(63_2010.pdf - 431.864 KB) Data publikacji: 2010-07-28 10:35:10 Redaktor: Piotr Giereś
64_2010
(64_2010.pdf - 292.608 KB) Data publikacji: 2010-07-28 10:35:40 Redaktor: Piotr Giereś
65_2010
(65_2010.pdf - 58.934 KB) Data publikacji: 2010-08-13 13:01:03 Redaktor: Piotr Giereś
66_2010
(66_2010.pdf - 239.495 KB) Data publikacji: 2010-08-13 13:01:33 Redaktor: Piotr Giereś
67_2010
(67_2010.pdf - 59.999 KB) Data publikacji: 2010-08-13 13:02:57 Redaktor: Piotr Giereś
68_2010
(68_2010.pdf - 227.28 KB) Data publikacji: 2010-08-13 13:05:01 Redaktor: Piotr Giereś
69_2010
(69_2010.pdf - 66.806 KB) Data publikacji: 2010-08-13 13:05:36 Redaktor: Piotr Giereś
70_2010
(70_2010.pdf - 44.219 KB) Data publikacji: 2010-08-13 13:06:36 Redaktor: Piotr Giereś
71_2010
(71_2010.pdf - 45.883 KB) Data publikacji: 2010-08-13 13:06:55 Redaktor: Piotr Giereś
72_2010
(72_2010.pdf - 142.758 KB) Data publikacji: 2010-08-26 11:09:42 Redaktor: Piotr Giereś
73_2010
(73_2010.pdf - 35.247 KB) Data publikacji: 2010-08-26 11:10:06 Redaktor: Piotr Giereś
74_2010
(74_2010.pdf - 115.2 KB) Data publikacji: 2010-08-26 11:10:32 Redaktor: Piotr Giereś
75_2010
(75_2010.pdf - 35.598 KB) Data publikacji: 2010-08-26 11:10:59 Redaktor: Piotr Giereś
76_2010
(76_2010.pdf - 39.083 KB) Data publikacji: 2010-09-15 11:10:56 Redaktor: Piotr Giereś
77_2010
(77_2010.pdf - 86.927 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:43:18 Redaktor: Piotr Giereś
78_2010
(78_2010.pdf - 349.198 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:44:11 Redaktor: Piotr Giereś
79_2010
(79_2010.pdf - 54.607 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:44:40 Redaktor: Piotr Giereś
80_2010
(80_2010.pdf - 64.838 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:45:11 Redaktor: Piotr Giereś
81_2010
(81_2010.pdf - 245.713 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:46:23 Redaktor: Piotr Giereś
82_2010
(82_2010.pdf - 44.939 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:48:13 Redaktor: Piotr Giereś
83_2010
(83_2010.pdf - 166.24 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:48:45 Redaktor: Piotr Giereś
84_2010
(84_2010.pdf - 128.063 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:49:15 Redaktor: Piotr Giereś
85_2010
(85_2010.pdf - 61.615 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:49:43 Redaktor: Piotr Giereś
86_2010
(86_2010.pdf - 157.696 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:50:18 Redaktor: Piotr Giereś
87_2010
(87_2010.pdf - 61.238 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:50:50 Redaktor: Piotr Giereś
88_2010
(88_2010.pdf - 154.784 KB) Data publikacji: 2010-09-16 09:51:17 Redaktor: Piotr Giereś
89_2010
(89_2010.pdf - 153.632 KB) Data publikacji: 2010-10-12 12:25:51 Redaktor: Piotr Giereś
90_2010
(90_2010.pdf - 45.263 KB) Data publikacji: 2010-10-12 12:26:20 Redaktor: Piotr Giereś
91_2010
(91_2010.pdf - 46.846 KB) Data publikacji: 2010-10-12 12:26:50 Redaktor: Piotr Giereś
92_2010
(92_2010.pdf - 17.403 KB) Data publikacji: 2010-10-12 12:27:35 Redaktor: Piotr Giereś
93_2010
(93_2010.pdf - 59.75 KB) Data publikacji: 2010-10-12 12:28:13 Redaktor: Piotr Giereś
94_2010
(94_2010.pdf - 394.368 KB) Data publikacji: 2010-10-12 12:29:13 Redaktor: Piotr Giereś
95_2010
(95_2010.pdf - 44.735 KB) Data publikacji: 2010-10-12 12:29:51 Redaktor: Piotr Giereś
96_2010
(96_2010.pdf - 170.87 KB) Data publikacji: 2010-10-12 12:30:20 Redaktor: Piotr Giereś
97_2010
(97_2010.pdf - 139.648 KB) Data publikacji: 2010-10-19 10:36:12 Redaktor: Piotr Giereś
98_2010
(98_2010.pdf - 77.871 KB) Data publikacji: 2010-10-19 10:36:38 Redaktor: Piotr Giereś
99_2010
(99_2010.pdf - 78.111 KB) Data publikacji: 2010-10-19 10:37:02 Redaktor: Piotr Giereś
100_2010
(100_2010.pdf - 37.311 KB) Data publikacji: 2010-10-27 13:43:49 Redaktor: Piotr Giereś
101_2010
(101_2010.pdf - 144.288 KB) Data publikacji: 2010-10-27 13:44:18 Redaktor: Piotr Giereś
102_2010
(102_2010.pdf - 320.232 KB) Data publikacji: 2010-10-27 13:44:56 Redaktor: Piotr Giereś
103_2010
(103_2010.pdf - 60.767 KB) Data publikacji: 2010-10-27 13:45:22 Redaktor: Piotr Giereś
104_2010
(104_2010.pdf - 38.607 KB) Data publikacji: 2010-10-27 13:45:45 Redaktor: Piotr Giereś
105_2010
(105_2010.pdf - 194.288 KB) Data publikacji: 2010-10-27 13:46:31 Redaktor: Piotr Giereś
106_2010
(106_2010.pdf - 36.127 KB) Data publikacji: 2010-10-27 13:46:54 Redaktor: Piotr Giereś
107_2010
(107_2010.pdf - 192.672 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:14:25 Redaktor: Piotr Giereś
108_2010
(108_2010.pdf - 34.926 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:14:49 Redaktor: Piotr Giereś
109_2010
(109_2010.pdf - 50.239 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:15:14 Redaktor: Piotr Giereś
110_2010
(110_2010.pdf - 292.078 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:15:57 Redaktor: Piotr Giereś
111_2010
(111_2010.pdf - 280.352 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:16:35 Redaktor: Piotr Giereś
112_2010
(112_2010.pdf - 57.59 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:17:01 Redaktor: Piotr Giereś
113_2010
(113_2010.pdf - 61.615 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:17:26 Redaktor: Piotr Giereś
114_2010
(114_2010.pdf - 30.859 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:17:50 Redaktor: Piotr Giereś
115_2010
(115_2010.pdf - 395.486 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:18:32 Redaktor: Piotr Giereś
116_2010
(116_2010.pdf - 59.318 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:19:06 Redaktor: Piotr Giereś
117_2010
(117_2010.pdf - 66.015 KB) Data publikacji: 2010-11-12 14:19:29 Redaktor: Piotr Giereś
118_2010
(118_2010.pdf - 62.038 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:51:01 Redaktor: Piotr Giereś
119_2010
(119_2010.pdf - 31.035 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:51:33 Redaktor: Piotr Giereś
120_2010
(120_2010.pdf - 342.2 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:52:09 Redaktor: Piotr Giereś
121_2010
(121_2010.pdf - 58.703 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:52:42 Redaktor: Piotr Giereś
122_2010
(122_2010.pdf - 38.159 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:53:06 Redaktor: Piotr Giereś
123_2010
(123_2010.pdf - 256.694 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:53:42 Redaktor: Piotr Giereś
124_2010
(124_2010.pdf - 38.959 KB) Data publikacji: 2010-11-29 09:54:04 Redaktor: Piotr Giereś
125_2010
(125_2010.pdf - 174.784 KB) Data publikacji: 2010-12-07 11:26:43 Redaktor: Piotr Giereś
126_2010
(126_2010.pdf - 121.791 KB) Data publikacji: 2010-12-07 11:27:45 Redaktor: Piotr Giereś
127_2010
(127_2010.pdf - 58.079 KB) Data publikacji: 2010-12-07 11:28:13 Redaktor: Piotr Giereś
128_2010
(128_2010.pdf - 231.904 KB) Data publikacji: 2010-12-07 11:29:57 Redaktor: Piotr Giereś
129_2010
(129_2010.pdf - 46.639 KB) Data publikacji: 2010-12-07 11:30:31 Redaktor: Piotr Giereś
130_2010
(130_2010.pdf - 285.12 KB) Data publikacji: 2010-12-07 11:31:01 Redaktor: Piotr Giereś
131_2010
(131_2010.pdf - 44.943 KB) Data publikacji: 2010-12-14 11:33:46 Redaktor: Piotr Giereś
132_2010
(132_2010.pdf - 62.191 KB) Data publikacji: 2010-12-14 11:34:12 Redaktor: Piotr Giereś
133_2010
(133_2010.pdf - 34.395 KB) Data publikacji: 2010-12-14 11:34:42 Redaktor: Piotr Giereś
134_2010
(134_2010.pdf - 37.675 KB) Data publikacji: 2010-12-14 11:35:10 Redaktor: Piotr Giereś
135_2010
(135_2010.pdf - 42.491 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:32:07 Redaktor: Piotr Giereś
136_2010
(136_2010.pdf - 269.399 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:32:43 Redaktor: Piotr Giereś
137_2010
(137_2010.pdf - 38.799 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:33:17 Redaktor: Piotr Giereś
138_2010
(138_2010.pdf - 62.767 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:33:45 Redaktor: Piotr Giereś
139_2010
(139_2010.pdf - 64.182 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:34:10 Redaktor: Piotr Giereś
140_2010
(140_2010.pdf - 26.491 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:34:44 Redaktor: Piotr Giereś
141_2010
(141_2010.pdf - 116.943 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:35:23 Redaktor: Piotr Giereś
142_2010
(142_2010.pdf - 277.495 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:36:12 Redaktor: Piotr Giereś
143_2010
(143_2010.pdf - 40.735 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:36:39 Redaktor: Piotr Giereś
144_2010
(144_2010.pdf - 69.119 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:37:06 Redaktor: Piotr Giereś
145_2010
(145_2010.pdf - 575.976 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:37:50 Redaktor: Piotr Giereś
146_2010
(146_2010.pdf - 64.518 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:38:17 Redaktor: Piotr Giereś
147_2010
(147_2010.pdf - 23.611 KB) Data publikacji: 2010-12-27 11:38:43 Redaktor: Piotr Giereś
148_2010
(148_2010.pdf - 285.895 KB) Data publikacji: 2010-12-31 13:22:22 Redaktor: Piotr Giereś
149_2010
(149_2010.pdf - 39.951 KB) Data publikacji: 2010-12-31 13:22:46 Redaktor: Piotr Giereś
150_2010
(150_2010.pdf - 60.399 KB) Data publikacji: 2010-12-31 13:23:09 Redaktor: Piotr Giereś
151_2010
(151_2010.pdf - 171.584 KB) Data publikacji: 2010-12-31 13:23:36 Redaktor: Piotr Giereś
152_2010
(152_2010.pdf - 331.086 KB) Data publikacji: 2010-12-31 13:24:13 Redaktor: Piotr Giereś
153_2010
(153_2010.pdf - 37.359 KB) Data publikacji: 2010-12-31 13:24:43 Redaktor: Piotr Giereś
154_2010
(154_2010.pdf - 63.231 KB) Data publikacji: 2010-12-31 13:25:07 Redaktor: Piotr Giereś
155_2010
(155_2010.pdf - 70.991 KB) Data publikacji: 2011-01-24 11:38:52 Redaktor: Piotr Giereś
156_2010
(156_2010.pdf - 60.581 KB) Data publikacji: 2011-01-24 11:39:28 Redaktor: Piotr Giereś
157_2010
(157_2010.pdf - 112.741 KB) Data publikacji: 2011-01-24 11:40:24 Redaktor: Piotr Giereś
158_2010
(158_2010.pdf - 604.264 KB) Data publikacji: 2011-01-24 11:41:22 Redaktor: Piotr Giereś
159_2010
(159_2010.pdf - 61.878 KB) Data publikacji: 2011-01-24 11:41:58 Redaktor: Piotr Giereś
160_2010
(160_2010.pdf - 153.168 KB) Data publikacji: 2011-01-24 11:42:40 Redaktor: Piotr Giereś
161_2010
(161_2010.pdf - 34.862 KB) Data publikacji: 2011-01-24 11:44:30 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 4854

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2010-01-04 09:21:32
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2010-01-14 09:37:15
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2011-01-24 11:50:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony