2010 rok.

Wersja do druku

XXXIV/177/2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy,

XXXIV/178/2010 w sprawie szczegółowości uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XXXIV/179/2010 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok,

XXXIV/180/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i zabezpieczenia wkłady własnego,

XXXIV/181/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do Projektu inwestycyjnego pod nazwą "e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego" i zabezpieczenia wkładu własnego,     

XXXIV/182/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXXIV/183/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXXV/184/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Czarnocin,

XXXV/185/2010 w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Czarnocin oraz ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 wody,

XXXV/186/2010 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 rok,

XXXV/187/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXV/188/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XXXV/189/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXV/190/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XXXV/191/2010 w sprawie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Czarnocin,     

XXXVI/192/2010 w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy,

XXXVI/193/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok,

XXXVI/194/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXVI/195/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XXXVI/196/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXVI/197/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,   

XXXVII/198/2010 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Z uśmiechem w przyszłość",

XXXVII/199/2010 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok,

XXXVII/200/2010 w sprawie 1/ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Czarnocin za 2009 rok, 2/ udzielenia absolutrium Wójtowi Gminy za okres roku budżetowego 2009,  

XXXVIII/201/2010 w sprawie: zatwierdzenia Planów Odnowy wsi Krzyż, Cieszkowy na lata 2010-2015,

XXXVIII/202/2010 w sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą do roku 2020 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy na lata 2008-2011 z perspektywą na lata 2012-2018,

XXXVIII/203/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki  Publicznej w Czarnocinie za rok 2009,

XXXVIII/204/2010 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Czarnocinie za rok 2009,

XXXVIII/205/2010 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Czarnocin a Komendą Wojewódzką Policji w Kielcach w sprawie przekazania środków finansowych,

XXXVIII/206/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XXXVIII/207/2010 w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XXXVIII/208/2010 w sprawie uchylenia podjętych uchwał,

XXXVIII/209/2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXVIII/210/2010 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracji przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Tytuł projektu: "nie bój się przyszłości - zainwestuj w wiedze - aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych  z terenu Gminy Czarnocin",           

XXXVIII/211/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok,

XXXVIII/212/2010 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze danego roku,  

XXXIX/213/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok,

XXXIX/214/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XXXIX/215/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki,

XXXIX/216/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXXIX/217/2010 w sprawie uchylenia podjętej uchwały,

XXXIX/218/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze danego roku,

XXXIX/219/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXXIX/220/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXXIX/221/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XXXIX/222/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok,

XL/223/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok,

XL/224/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

XL/225/2010 w sprawie uchwalenia podjętej uchwały,

XL/226/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

XLI/227/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok,

XLI/228/2010 w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

XLII/229/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok,

XLII/230/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok,

XLII/231/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok,

XLII/232/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia  pomocy,

XLII/233/2010 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej,

XLII/234/2010 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości rolnych stanowiących własność Gminy Czarnocin w drodze bezprzetargowej,

XLII/235/2010 w sprawie nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Malżyce do gminnego zasobu nieruchomości,

I/1/2010 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,

I/2/2010 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,

I/3/2010 w sprawie świadczeń pracowniczych Wójta Gminy - Marka Pikulskiego w związku z rozwiązaniem stosunku pracy,

I/4/2010 w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji,

II/5/2010 w sprawie ustalenia warunków pracy i płacy Wójta Gminy w Czarnocinie - Marii Kasperek,

II/6/2010 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy,

II/7/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gmimny na 2010 rok,

II/8/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok,

II/9/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok,

III/10/2010 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akoholowych,

III/11/2010 w sprawie określenia jednostek budżetowych, źródeł dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów,

III/12/2010 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2010,

III/13/2010 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Czarnocin lub gminnym jednostkom organizacyjnym,

III/14/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2010 rok,

III/15/2010 w sprawie udzielenia pomocy finansowej,

 

 

 

 

 


Załączone pliki:

Nr_XXXIV_177_2010
(Nr_XXXIV_177_2010.pdf - 180.828 KB) Data publikacji: 2010-02-05 10:37:50 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIV_178_2010
(Nr_XXXIV_178_2010.pdf - 43.15 KB) Data publikacji: 2010-02-05 10:38:13 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIV_179_2010
(Nr_XXXIV_179_2010.pdf - 268.543 KB) Data publikacji: 2010-02-05 10:38:41 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIV_180_2010
(Nr_XXXIV_180_2010.pdf - 115.656 KB) Data publikacji: 2010-02-05 10:39:12 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIV_181_2010
(Nr_XXXIV_181_2010.pdf - 94.304 KB) Data publikacji: 2010-02-05 10:39:42 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIV_182_2010
(Nr_XXXIV_182_2010.pdf - 76.595 KB) Data publikacji: 2010-02-05 10:40:16 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIV_183_2010
(Nr_XXXIV_183_2010.pdf - 64.297 KB) Data publikacji: 2010-02-05 10:40:36 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXV_184_2010
(Nr_XXXV_184_2010.pdf - 129.785 KB) Data publikacji: 2010-03-11 13:01:39 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXV_185_2010
(Nr_XXXV_185_2010.pdf - 391.768 KB) Data publikacji: 2010-03-11 13:02:21 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXV_186_2010
(Nr_XXXV_186_2010.pdf - 209.375 KB) Data publikacji: 2010-03-11 13:03:29 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXV_187_2010
(Nr_XXXV_187_2010.pdf - 62.335 KB) Data publikacji: 2010-03-11 13:03:50 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXV_188_2010
(Nr_XXXV_188_2010.pdf - 62.287 KB) Data publikacji: 2010-03-11 13:04:12 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXV_189_2010
(Nr_XXXV_189_2010.pdf - 63.007 KB) Data publikacji: 2010-03-11 13:04:35 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXV_190_2010
(Nr_XXXV_190_2010.pdf - 55.583 KB) Data publikacji: 2010-03-11 13:04:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXV_191_2010
(Nr_XXXV_191_2010.pdf - 80.511 KB) Data publikacji: 2010-03-11 13:06:35 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVI_192_2010
(Nr_XXXVI_192_2010.pdf - 100.886 KB) Data publikacji: 2010-04-01 10:05:12 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVI_193_2010
(Nr_XXXVI_193_2010.pdf - 127.918 KB) Data publikacji: 2010-04-01 10:05:47 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVI_194_2010
(Nr_XXXVI_194_2010.pdf - 56.831 KB) Data publikacji: 2010-04-01 10:06:08 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVI_195_2010
(Nr_XXXVI_195_2010.pdf - 38.767 KB) Data publikacji: 2010-04-01 10:06:34 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVI_196_2010
(Nr_XXXVI_196_2010.pdf - 50.783 KB) Data publikacji: 2010-04-01 10:06:53 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVI_197_2010
(Nr_XXXVI_197_2010.pdf - 49.407 KB) Data publikacji: 2010-04-01 10:07:17 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVII_198_2010
(Nr_XXXVII_198_2010.pdf - 25.259 KB) Data publikacji: 2010-05-14 11:31:15 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVII_199_2010
(Nr_XXXVII_199_2010.zip - 1110.272 KB) Data publikacji: 2010-05-14 11:32:11 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVII_200_2010
(Nr_XXXVII_200_2010.pdf - 119.829 KB) Data publikacji: 2010-05-14 11:32:37 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_201_2010
(Nr_XXXVIII_201_2010.pdf - 40.319 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:09:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_202_2010
(Nr_XXXVIII_202_2010.pdf - 145.238 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:10:20 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_203_2010
(Nr_XXXVIII_203_2010.pdf - 271.003 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:10:50 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_204_2010
(Nr_XXXVIII_204_2010.pdf - 381.207 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:11:27 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_205_2010
(Nr_XXXVIII_205_2010.pdf - 134.749 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:12:00 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_206_2010
(Nr_XXXVIII_206_2010.pdf - 59.311 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:12:30 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_207_2010
(Nr_XXXVIII_207_2010.pdf - 56.575 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:12:51 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_208_2010
(Nr_XXXVIII_208_2010.pdf - 37.567 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:13:12 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_209_2010
(Nr_XXXVIII_209_2010.pdf - 58.047 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:13:35 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_210_2010
(Nr_XXXVIII_210_2010.pdf - 81.359 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:13:57 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_211_2010
(Nr_XXXVIII_211_2010.zip - 2017.934 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:15:24 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXVIII_212_2010
(Nr_XXXVIII_212_2010.pdf - 76.213 KB) Data publikacji: 2010-07-14 11:15:50 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIX_213_2010
(Nr_XXXIX_213_2010.zip - 1017.587 KB) Data publikacji: 2010-09-17 09:21:18 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIX_214_2010
(Nr_XXXIX_214_2010.pdf - 33.419 KB) Data publikacji: 2010-09-17 09:21:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIX_215_2010
(Nr_XXXIX_215_2010.pdf - 30.779 KB) Data publikacji: 2010-09-17 09:22:22 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIX_216_2010
(Nr_XXXIX_216_2010.pdf - 31.131 KB) Data publikacji: 2010-09-17 09:22:42 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIX_217_2010
(Nr_XXXIX_217_2010.pdf - 27.195 KB) Data publikacji: 2010-09-17 09:23:39 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIX_218_2010
(Nr_XXXIX_218_2010.pdf - 41.611 KB) Data publikacji: 2010-09-17 09:24:05 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIX_219_2010
(Nr_XXXIX_219_2010.pdf - 26.619 KB) Data publikacji: 2010-09-17 09:24:44 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIX_220_2010
(Nr_XXXIX_220_2010.pdf - 21.323 KB) Data publikacji: 2010-09-17 09:25:38 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIX_221_2010
(Nr_XXXIX_221_2010.pdf - 36.971 KB) Data publikacji: 2010-09-17 09:26:05 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XXXIX_222_2010
(Nr_XXXIX_222_2010.zip - 1197.152 KB) Data publikacji: 2010-09-17 09:27:28 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XL_223_2010
(Nr_XL_223_2010.zip - 840.607 KB) Data publikacji: 2010-10-13 10:36:06 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XL_224_2010
(Nr_XL_224_2010.pdf - 272.123 KB) Data publikacji: 2010-10-13 10:36:58 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XL_225_2010
(Nr_XL_225_2010.pdf - 28.958 KB) Data publikacji: 2010-10-13 10:37:35 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XL_226_2010
(Nr_XL_226_2010.pdf - 48.399 KB) Data publikacji: 2010-10-13 10:38:07 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XLI_227_2010
(Nr_XLI_227_2010.zip - 1188.6 KB) Data publikacji: 2010-11-17 12:08:09 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XLI_228_2010
(Nr_XLI_228_2010.pdf - 120.389 KB) Data publikacji: 2010-11-17 12:11:54 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XLII_229_2010
(Nr_XLII_229_2010.pdf - 63.777 KB) Data publikacji: 2010-11-17 14:12:44 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XLII_230_2010
(Nr_XLII_230_2010.zip - 233.289 KB) Data publikacji: 2010-11-17 14:13:21 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XLII_231_2010
(Nr_XLII_231_2010.zip - 1308.71 KB) Data publikacji: 2010-11-17 14:14:22 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XLII_232_2010
(Nr_XLII_232_2010.pdf - 29.291 KB) Data publikacji: 2010-11-17 14:15:09 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XLII_233_2010
(Nr_XLII_233_2010.pdf - 36.843 KB) Data publikacji: 2010-11-17 14:15:33 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XLII_234_2010
(Nr_XLII_234_2010.pdf - 35.883 KB) Data publikacji: 2010-11-17 14:15:56 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_XLII_235_2010
(Nr_XLII_235_2010.pdf - 115.807 KB) Data publikacji: 2010-11-17 14:16:18 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_I_1_2010
(Nr_I_1_2010.pdf - 20.875 KB) Data publikacji: 2010-12-17 10:27:18 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_I_2_2010
(Nr_I_2_2010.pdf - 23.099 KB) Data publikacji: 2010-12-17 10:27:38 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_I_3_2010
(Nr_I_3_2010.pdf - 27.403 KB) Data publikacji: 2010-12-17 10:28:03 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_I_4_2010
(Nr_I_4_2010.pdf - 60.111 KB) Data publikacji: 2010-12-17 10:28:31 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_5_2010
(Nr_II_5_2010.pdf - 86.095 KB) Data publikacji: 2010-12-17 10:28:55 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_6_2010
(Nr_II_6_2010.zip - 165.819 KB) Data publikacji: 2010-12-17 10:29:21 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_7_2010
(Nr_II_7_2010.zip - 1549 KB) Data publikacji: 2010-12-17 10:30:33 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_8_2010
(Nr_II_8_2010.pdf - 62.647 KB) Data publikacji: 2010-12-17 10:31:10 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_II_9_2010
(Nr_II_9_2010.zip - 116.181 KB) Data publikacji: 2010-12-17 10:31:35 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_10_2010
(Nr_III_10_2010.pdf - 305.25 KB) Data publikacji: 2011-01-10 10:56:59 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_11_2010
(Nr_III_11_2010.pdf - 191.885 KB) Data publikacji: 2011-01-10 10:57:29 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_12_2010
(Nr_III_12_2010.pdf - 90.822 KB) Data publikacji: 2011-01-10 10:57:51 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_13_2010
(Nr_III_13_2010.pdf - 76.157 KB) Data publikacji: 2011-01-10 10:58:17 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_14_2010
(Nr_III_14_2010.zip - 2327.464 KB) Data publikacji: 2011-01-10 10:59:58 Redaktor: Piotr Giereś
Nr_III_15_2010
(Nr_III_15_2010.pdf - 41.615 KB) Data publikacji: 2011-01-10 11:00:25 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3821

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2010-01-04 09:22:46
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2010-02-05 11:05:26
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2011-01-10 11:11:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony