2019

Wersja do druku

VI/28/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037,

 VI/29/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

VI/30/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych
przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby
prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

VI/31/2019 w sprawie regulaminu dostarczania wody,

VI/32/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego,

VI/33/2019 w sprawie ustalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Czarnocinie na 2019 rok,

VI/34/2019 w sprawie uchwalenia Statusu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

VI/35/2019 w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarnocin na
lata 2019 - 2021,

VI/36/2019 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

VI/37/2019 w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa oraz określenia
inkasentów i wynagradzania za inkaso,

VI/38/2019 w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów
i wynagradzania za inkaso,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.02.2019

VII/39/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037,

VII/40/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

VII/41/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego,

VII/42/2019 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

VII/43/2019 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Czarnocin, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.03.2019

VIII/44/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037,

VIII/45/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na lata 2019 rok,

VIII/46/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego(770),

VIII/47/2019 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24.04.2019

IX/48/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037,

IX/49/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

IX/50/2019 w sprawie skargi na działalność kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.05.2019 r,

X/51/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037,

X/52/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

X/53/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

X/54/2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Czarnocin,

X/55/2019 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarnocin za rok 2018,

X/56/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok,

X/57/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2018 rok,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21.06.2019 r,

XI/58/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037,

XI/59/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 21.06.2019 r,

XII/60/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037,

XII/61/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

XII/62/2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i
innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,

XII/63/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku,

XII/64/2019 w sprawie zaliczenia odcinka drogi Kolosy - Gościniec do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu,

XII/65/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin,

XII/66/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin,

XII/67/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XII/68/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Czarnocin,

XII/69/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

XII/70/2019 w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,

XII/71/2019 w sprawie ustalenia sposobu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości mieszanych,

XII/72/2019 zmieniająca uchwałę Nr XXV/183/2012 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

XII/73/2019 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Czarnocin "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.07.2019 r,

XIII/74/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-20137

XIII/75/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok

XIII/76/2019 w sprawie uznania skargi na Wójta Gminy za bezzasadną

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.08.2019 r

XIV/77/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037,

XIV/78/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

XIV/79/2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2019,

XIV/80/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego (770),

XIV/81/2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr LIX/355/2018 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 października 2018r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Czarnocin,

XIV/82/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Złota do Porozumienia międzygminnego w sprawie wspólnej realizacji projektu pod nazwą "Instalacja systemów energii odnawialnej na domach prywatnych w Gminach Wiślica, Nowy Korczyn, Opatowiec, Czarnocin",

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 26.09.2019 r

XV/83/2019 w sprawie przyjęcia zmian w wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037,

XV/84/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

XV/85/2019 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2019,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9.10.2019 r

XVI/86/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2037,

XVI/87/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

XVI/88/2019 w sprawie zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz jej użytkowników wieczystych,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.10.2019 r

XVII/89/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2037,

XVII/90/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

XVII/91/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku
rolnego na 2020 rok,

XVII/92/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,

XVII/93/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok,

XVII/94/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad
korzystania korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których
właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.11.2019 r


XVIII/95/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2037,

XVIII/96/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

XVIII/97/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

XVIII/98/2019 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2037,

XVIII/99/2019 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2020 rok,

XVIII/100/2019 uchwała o zmianie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania w Gminie Czarnocin "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023,

XVIII/101/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok,

XVIII/102/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji,

XVIII/103/2019 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Wójta Gminy w Czarnocinie,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18.12.2019 r

XIX/104/2019 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2037,

XIX/105/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2019 rok,

XIX/106/2019 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2019,

XIX/107/2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji,

Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.12.2019 r





Załączone pliki:

VI_28_2019.pdf
(VI_28_2019.pdf - 6262.884 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:36:46 Redaktor: Piotr Giereś
VI_29_2019.pdf
(VI_29_2019.pdf - 1162.981 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:37:35 Redaktor: Piotr Giereś
VI_30_2019.pdf
(VI_30_2019.pdf - 194.176 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:38:15 Redaktor: Piotr Giereś
VI_31_2019.pdf
(VI_31_2019.pdf - 239.618 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:38:53 Redaktor: Piotr Giereś
VI_32_2019.pdf
(VI_32_2019.pdf - 467.374 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:39:34 Redaktor: Piotr Giereś
VI_33_2019.pdf
(VI_33_2019.pdf - 1612.449 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:40:07 Redaktor: Piotr Giereś
VI_34_2019.pdf
(VI_34_2019.pdf - 463.465 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:40:35 Redaktor: Piotr Giereś
VI_35_2019.pdf
(VI_35_2019.pdf - 2912.469 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:41:22 Redaktor: Piotr Giereś
VI_36_2019.pdf
(VI_36_2019.pdf - 304.332 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:42:23 Redaktor: Piotr Giereś
VI_37_2019.pdf
(VI_37_2019.pdf - 191.613 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:42:44 Redaktor: Piotr Giereś
VI_38_2019.pdf
(VI_38_2019.pdf - 202.839 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:43:24 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 20.02.2019
(glosowanie20022019.pdf - 902.278 KB) Data publikacji: 2019-03-07 10:45:34 Redaktor: Piotr Giereś
VII_39_2019.pdf
(VII_39_2019.pdf - 6372.786 KB) Data publikacji: 2019-04-04 08:30:13 Redaktor: Piotr Giereś
VII_40_2019.pdf
(VII_40_2019.pdf - 995.513 KB) Data publikacji: 2019-04-04 08:30:40 Redaktor: Piotr Giereś
VII_41_2019.pdf
(VII_41_2019.pdf - 450.002 KB) Data publikacji: 2019-04-04 08:31:02 Redaktor: Piotr Giereś
VII_42_2019.pdf
(VII_42_2019.pdf - 345.068 KB) Data publikacji: 2019-04-04 08:31:23 Redaktor: Piotr Giereś
VII_43_2019.pdf
(VII_43_2019.pdf - 205.071 KB) Data publikacji: 2019-04-04 08:33:07 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.03.2019
(glosowanie29032019.pdf - 462.54 KB) Data publikacji: 2019-04-04 08:36:29 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_44_2019.pdf
(VIII_44_2019.pdf - 6231.616 KB) Data publikacji: 2019-04-30 09:05:43 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_45_2019.pdf
(VIII_45_2019.pdf - 983.244 KB) Data publikacji: 2019-04-30 09:06:20 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_46_2019.pdf
(VIII_46_2019.pdf - 474.926 KB) Data publikacji: 2019-04-30 09:06:49 Redaktor: Piotr Giereś
VIII_47_2019.pdf
(VIII_47_2019.pdf - 547.16 KB) Data publikacji: 2019-04-30 09:07:24 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24.04.2019
(glosowanieVII_2019.pdf - 340.626 KB) Data publikacji: 2019-04-30 09:08:34 Redaktor: Piotr Giereś
IX_48_2019.pdf
(IX_48_2019.pdf - 5975.524 KB) Data publikacji: 2019-06-04 08:00:41 Redaktor: Piotr Giereś
IX_49_2019.pdf
(IX_49_2019.pdf - 700.669 KB) Data publikacji: 2019-06-04 08:01:18 Redaktor: Piotr Giereś
IX_50_2019.pdf
(IX_50_2019.pdf - 485.652 KB) Data publikacji: 2019-06-04 08:01:54 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.05.2019
(glosowanie_IX_2019.pdf - 263.579 KB) Data publikacji: 2019-06-04 08:02:37 Redaktor: Piotr Giereś
X_51_2019.pdf
(X_51_2019.pdf - 6221.574 KB) Data publikacji: 2019-06-26 09:00:28 Redaktor: Piotr Giereś
X_52_2019.pdf
(X_52_2019.pdf - 789.513 KB) Data publikacji: 2019-06-26 09:01:04 Redaktor: Piotr Giereś
X_53_2019.pdf
(X_53_2019.pdf - 196.285 KB) Data publikacji: 2019-06-26 09:01:26 Redaktor: Piotr Giereś
X_54_2019.pdf
(X_54_2019.pdf - 193.347 KB) Data publikacji: 2019-06-26 09:16:14 Redaktor: Piotr Giereś
X_55_2019.pdf
(X_55_2019.pdf - 195.534 KB) Data publikacji: 2019-06-26 09:16:41 Redaktor: Piotr Giereś
X_56_2019.pdf
(X_56_2019.pdf - 176.484 KB) Data publikacji: 2019-06-26 09:17:01 Redaktor: Piotr Giereś
X_57_2019.pdf
(X_57_2019.pdf - 202.586 KB) Data publikacji: 2019-06-26 09:17:18 Redaktor: Piotr Giereś
głosowanie_X_2019
(glosowanie_X_2019.pdf - 594.802 KB) Data publikacji: 2019-06-26 09:18:09 Redaktor: Piotr Giereś
XI_58_2019.pdf
(XI_58_2019.pdf - 6298.963 KB) Data publikacji: 2019-07-22 12:59:16 Redaktor: Piotr Giereś
XI_59_2019.pdf
(XI_59_2019.pdf - 706.737 KB) Data publikacji: 2019-07-22 12:59:45 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 11.07.2019
(glosowanie_XI.pdf - 202.465 KB) Data publikacji: 2019-07-22 13:00:37 Redaktor: Piotr Giereś
XII_60_2019.pdf
(XII_60_2019.pdf - 6469.942 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:00:03 Redaktor: Piotr Giereś
XII_61_2019.pdf
(XII_61_2019.pdf - 738.564 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:00:34 Redaktor: Piotr Giereś
XII_62_2019.pdf
(XII_62_2019.pdf - 191.592 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:01:06 Redaktor: Piotr Giereś
XII_63_2019.pdf
(XII_63_2019.pdf - 311.957 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:01:34 Redaktor: Piotr Giereś
XII_64_2019.pdf
(XII_64_2019.pdf - 3533.153 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:02:24 Redaktor: Piotr Giereś
XII_65_2019.pdf
(XII_65_2019.pdf - 614.426 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:02:48 Redaktor: Piotr Giereś
XII_66_2019.pdf
(XII_66_2019.pdf - 558.677 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:03:11 Redaktor: Piotr Giereś
XII_67_2019.pdf
(XII_67_2019.pdf - 302.395 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:03:43 Redaktor: Piotr Giereś
XII_68_2019.pdf
(XII_68_2019.pdf - 624.646 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:04:09 Redaktor: Piotr Giereś
XII_69_2019.pdf
(XII_69_2019.pdf - 200.578 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:04:30 Redaktor: Piotr Giereś
XII_70_2019.pdf
(XII_70_2019.pdf - 194.106 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:05:08 Redaktor: Piotr Giereś
XII_71_2019.pdf
(XII_71_2019.pdf - 197.8 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:05:28 Redaktor: Piotr Giereś
XII_72_2019.pdf
(XII_72_2019.pdf - 207.899 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:05:49 Redaktor: Piotr Giereś
XII_73_2019.pdf
(XII_73_2019.pdf - 301.875 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:06:15 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.07.2019
(glosowanieXII.pdf - 1260.108 KB) Data publikacji: 2019-08-06 12:07:23 Redaktor: Piotr Giereś
Uchwała nr XIII-74-2019
(uchwala nr XIII-74-2019 skan.pdf - 3718.228 KB) Data publikacji: 2019-09-04 13:35:47 Redaktor: ascom
Uchwała nr XIII-75-2019
(uchwala nr XIII-75-2019 skan.pdf - 2110.656 KB) Data publikacji: 2019-09-04 13:36:22 Redaktor: ascom
Uchwała nr XIII-76-2019
(Uchwala Nr XIII-76-2019.pdf - 316.718 KB) Data publikacji: 2019-09-04 13:36:45 Redaktor: ascom
XIV_77_2019.pdf
(XIV_77_2019.pdf - 6683.469 KB) Data publikacji: 2019-10-07 11:25:50 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_78_2019.pdf
(XIV_78_2019.pdf - 1020.2 KB) Data publikacji: 2019-10-07 11:26:31 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_79_2019.pdf
(XIV_79_2019.pdf - 551.434 KB) Data publikacji: 2019-10-07 11:27:07 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_80_2019.pdf
(XIV_80_2019.pdf - 364.302 KB) Data publikacji: 2019-10-07 11:27:38 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_81_2019.pdf
(XIV_81_2019.pdf - 200.588 KB) Data publikacji: 2019-10-07 11:28:20 Redaktor: Piotr Giereś
XIV_82_2019.pdf
(XIV_82_2019.pdf - 1354.897 KB) Data publikacji: 2019-10-07 11:28:59 Redaktor: Piotr Giereś
glosowanieXIV_2019.pdf
(glosowanieXIV_2019.pdf - 579.949 KB) Data publikacji: 2019-10-07 11:30:25 Redaktor: Piotr Giereś
XV_83_2019.pdf
(XV_83_2019.pdf - 6678.996 KB) Data publikacji: 2019-10-21 09:12:01 Redaktor: Piotr Giereś
XV_84_2019.pdf
(XV_84_2019.pdf - 1062.516 KB) Data publikacji: 2019-10-21 09:12:37 Redaktor: Piotr Giereś
XV_85_2019.pdf
(XV_85_2019.pdf - 596.845 KB) Data publikacji: 2019-10-21 09:13:08 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 9.10.2019
(glosowanieXV_2019.pdf - 263.429 KB) Data publikacji: 2019-10-21 09:14:07 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_86_2019.pdf
(XVI_86_2019.pdf - 6695.82 KB) Data publikacji: 2019-11-05 12:21:58 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_87_2019.pdf
(XVI_87_2019.pdf - 1126.436 KB) Data publikacji: 2019-11-05 12:22:30 Redaktor: Piotr Giereś
XVI_88_2019.pdf
(XVI_88_2019.pdf - 442.254 KB) Data publikacji: 2019-11-05 12:22:56 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.10.2019
(glosowanieXVI.pdf - 276.13 KB) Data publikacji: 2019-11-05 12:27:42 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_89_2019.pdf
(XVII_89_2019.pdf - 6290.303 KB) Data publikacji: 2019-12-05 12:20:41 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_90_2019.pdf
(XVII_90_2019.pdf - 973.607 KB) Data publikacji: 2019-12-05 12:21:30 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_91_2019.pdf
(XVII_91_2019.pdf - 193.489 KB) Data publikacji: 2019-12-05 12:21:47 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_92_2019.pdf
(XVII_92_2019.pdf - 202.642 KB) Data publikacji: 2019-12-05 12:22:05 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_93_2019.pdf
(XVII_93_2019.pdf - 482.24 KB) Data publikacji: 2019-12-05 12:22:30 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_94_2019.pdf
(XVII_94_2019.pdf - 302.531 KB) Data publikacji: 2019-12-05 12:22:52 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_94_2019.pdf
(glosowanieXVII.pdf - 529.138 KB) Data publikacji: 2019-12-05 12:23:20 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_95_2019.pdf
(XVIII_95_2019.pdf - 6372.43 KB) Data publikacji: 2019-12-31 11:19:53 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_96_2019.pdf
(XVIII_96_2019.pdf - 663.61 KB) Data publikacji: 2019-12-31 11:20:51 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_97_2019.pdf
(XVIII_97_2019.pdf - 277.186 KB) Data publikacji: 2019-12-31 11:21:54 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_98_2019.pdf
(XVIII_98_2019.pdf - 5488.804 KB) Data publikacji: 2019-12-31 11:23:58 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_99_2019.pdf
(XVIII_99_2019.pdf - 1369.95 KB) Data publikacji: 2019-12-31 11:24:31 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_100_2019.pdf
(XVIII_100_2019.pdf - 357.591 KB) Data publikacji: 2019-12-31 11:25:54 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_101_2019.pdf
(XVIII_101_2019.pdf - 2271.721 KB) Data publikacji: 2019-12-31 11:26:58 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_102_2019.pdf
(XVIII_102_2019.pdf - 733.562 KB) Data publikacji: 2019-12-31 11:27:29 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_103_2019.pdf
(XVIII_103_2019.pdf - 708.423 KB) Data publikacji: 2019-12-31 11:29:10 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 18.12.2019
(glosowanieXVIII.pdf - 724.743 KB) Data publikacji: 2019-12-31 11:30:30 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_104_2019.pdf
(XIX_104_2019.pdf - 7055.082 KB) Data publikacji: 2020-01-08 10:20:11 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_105_2019.pdf
(XIX_105_2019.pdf - 772.798 KB) Data publikacji: 2020-01-08 10:20:35 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_106_2019.pdf
(XIX_106_2019.pdf - 1141.667 KB) Data publikacji: 2020-01-08 10:21:05 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_107_2019.pdf
(XIX_107_2019.pdf - 453.401 KB) Data publikacji: 2020-01-08 10:21:25 Redaktor: Piotr Giereś
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 30.12.2019
(glosowanieXIX.pdf - 346.339 KB) Data publikacji: 2020-01-08 10:22:12 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 2057

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2019-03-04 14:08:48
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2019-03-07 11:07:23
Ostatnia zmiana: Krzysztof Adamczyk, data: 2020-05-14 19:08:34
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony