2016 r

Wersja do druku

XVII/100/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XVII/101/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej,

XVII/102/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji,

XVII/103/2016 w sprawie: przyjęcia "Strategii Rozwoju Gminy Czarnocin na lata 2015-2024"

XVII/104/2016 w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnocinie,

XVII/105/2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Czarnocinie do prowadzenia postępowania w sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

XVII/106/2016 w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Czarnocin na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie"

XVII/107/2016 w sprawie zamiaru utworzenia instytucji kultury pod nazwą: "Historyczno - Archeologiczne Centrum Kultury przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie"

XVIII/108/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XVIII/109/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XVIII/110/2016 w sprawie zmiany zwolnień w podatku od nieruchomości,

XVIII/111/2016 w sprawie zmiany uchwały nr V/25/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015r.
dotyczącej poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i ich
wynagradzania za inkaso,

XVIII/112/2016 w sprawie zmiany uchwały nr V/26/2015 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 10 marca 2015 r.
dotyczącej poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i
wynagradzania za inkaso,

XVIII/113/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji gminy
Czarnocin,

XVIII/114/2016 w sprawie określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół
podstawowych i publicznego gimnazjum zamieszkałych poza obwodem, określenia liczby punktów za każde z
kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

XVIII/115/2016 w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnocinie,

XVIII/116/2016 w sprawie likwidacji jednostki organizacyjnej Gminy Czarnocin - Zespół Obsługi Ekonomicznej i
Administracyjnej publicznych Szkół i Placówek w Czarnocinie,

XVIII/117/2016 w sprawie skargi na Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie,

XVIII/118/2016 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 2,

XVIII/119/2016 zmieniająca uchwałę Nr XVII/105/2016 Rady Gminy w Czarnocin z 13 stycznia 2016r. w sprawie
upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie do prowadzenia postępowania w
sprawach przyznania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,

XVIII/120/2016 uchylająca uchwałę w sprawie zamiaru utworzenia instytucji kultury pod nazwą Historyczno-
Archeologiczne Centrum Kultury przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Czarnocinie,

XIX/121/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XIX/122/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XIX/123/2016 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,

XIX/124/2016 w sprawie wpłaty do budżetu Gminy nadwyżki środków obrotowych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie,

XIX/125/2016 w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarnocin na lata 2016-2018,

XIX/126/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Czarnocin,

XIX/127/2016 w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie,

XIX/128/2016 w sprawie wprowadzenia Programu zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin,

XX/129/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XX/130/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XX/131/2016 w sprawie zmiany wzorów formularzy i deklaracji podatkowych,

XXI/132/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXI/133/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2037,

XXI/134/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarnocin,

XXI/135/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XXI/136/2016 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XXII/137/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXII/138/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XXII/139/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego,

XXII/140/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XXII/141/2016 w sprawie wydzierżawienia na czas oznaczony nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XXII/142/2016 w sprawie: przyjęcia "Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarnocin na lata 2015-2022"

XXII/143/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarnocin ugody dotyczącej wypłacenia rekompensaty za opuszczenie lokalu mieszkalnego w Stradowie,

XXII/144/2016 w sprawie sprostowania omyłek w uchwale Nr XIV/138/86 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie województwa kieleckiego oraz w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/145/2006 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 27 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia przebiegu istniejących dróg gminnych,

XXIII/145/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXIII/146/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2037,

XXIII/147/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji,

XXIII/148/2016 zmieniająca uchwałę zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielenia pomocy
materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Czarnocin,

XXIII/149/2016 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/144/2016 Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29 kwietnia 2016
roku,

XXIII/150/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,

XXIV/151/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXIV/152/2016 w sprawie przyjęcia zmian w wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XXIV/153/2016 w sprawie zaciągnięcia kredytu,

XXIV/154/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

XXIV/155/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015,

XXIV/156/2016 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok,

XXIV/157/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Czarnocin na rok 2016 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

XXIV/158/2016 w sprawie zaliczenia odcinka drogi Zagajów - Zagajów Podlesie do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jego przebiegu,

XXIV/159/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości będącej własnością Gminy Czarnocin,

XXV/160/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXV/161/2016 w sprawie Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XXV/162/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz województwa świętokrzyskiego,

XXV/163/2016 w sprawie zmiany uchwały zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

XXV/164/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego
stanowiącego własność gminy Czarnocin,

XXV/165/2016 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/64/2008 z dnia 29 kwietnia 2008 roku w sprawie Statutu Gminy
Czarnocin,

XXV/166/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarnocin,

XXV/167/2016 w zmieniająca uchwałę w sprawie: przyjętego Uchwałą Nr XXII/142/2016 przez Radę Gminy w
Czarnocinie w dniu 29 kwietnia 2016 roku "Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarnocin na lata 2015-2022

XXVI/168/2016 zmieniająca uchwalę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXVI/169/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2037,

XXVI/170/2016 w sprawie ustalenia planu sieci prowadzonych przez Gminę Czarnocin publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz granic ich obwodów,

XXVII/171/2016 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu,

XXVIII/172/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXVIII/173/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XXVIII/174/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie,

XXVIII/175/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kazimierza Wielka,

XXVIII/176/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Czarnocinie,

XXVIII/177/2016 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli wspomagających zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarnocin,

XXVIII/178/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokalu mieszkalnego, stanowiącego własność Gminy Czarnocin oraz udzielania bonifikaty,

XXVIII/179/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego będącego własnością Gminy Czarnocin,

XXIX/180/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXIX/181/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XXIX/182/2016 w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Kazimierza Wielka,

XXIX/183/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz ustalenia dopłaty do ceny 1 m3 wody,

XXIX/184/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przestanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin.

XXX/185/2016 zmieniająca w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXX/186/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2037,

XXX/187/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin na lata 2017-2021,

XXX/188/2016 w sprawie wystąpienia do Wojewody Świętokrzyskiego z wnioskiem o przekazanie gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa na rzecz Gminy Czarnocin,

XXXI/189/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXXI/190/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XXXII/191/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2016 rok,

XXXII/192/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XXXII/193/2016 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2017 rok,

XXXII/194/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok,

XXXII/195/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2017 rok,

XXXII/196/2016 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

XXXII/197/2016 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego oraz wynajem powierzchni pod bankomat, położonych w miejscowości Czarnocin, w trybie bezprzetargowym,

XXXII/198/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z tych przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Czarnocin,

XXXIII/199/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XXXIII/200/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XXXIV/201/2016 w sprawie likwidacji zakładu budżetowego - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Czarnocinie,

XXXIV/202/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XXXIV/203/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2037,

XXXIV/204/2016 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2017 rok,

XXXIV/205/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037,

XXXIV/206/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Czarnocin,

XXXIV/207/2016 w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Czarnocin
na lata 2017-2021,

XXXIV/208/2016 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Czarnocin przez osoby prawne i fizyczne, oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania,

XXXIV/209/2016 w sprawie przyjęcia do realizacji Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Czarnocin,

XXXV/210/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w roku 2017,

XXXV/211/2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin,

XXXV/212/2016 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2037,

XXXV/213/2016 w sprawie ustalenia wykazu wydatków nie wygasających z upływem roku budżetowego 2016,

XXXV/214/2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok,Załączone pliki:

XVII_100_2016.pdf
(XVII_100_2016.pdf - 2157.184 KB) Data publikacji: 2016-01-22 11:27:19 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_101_2016.pdf
(XVII_101_2016.pdf - 7048.574 KB) Data publikacji: 2016-01-22 11:35:28 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_102_2015.pdf
(XVII_102_2015.pdf - 173.551 KB) Data publikacji: 2016-01-22 11:36:08 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_103_2016.pdf
(XVII_103_2016ca.pdf - 3082.996 KB) Data publikacji: 2016-01-22 11:37:07 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_104_2016.pdf
(XVII_104_2016.pdf - 1114.021 KB) Data publikacji: 2016-01-22 11:37:39 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_105_2016.pdf
(XVII_105_2016.pdf - 536.461 KB) Data publikacji: 2016-01-22 11:38:17 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_106_2016.pdf
(XVII_106_2016.pdf - 2594.088 KB) Data publikacji: 2016-01-22 11:39:05 Redaktor: Piotr Giereś
XVII_107_2016.pdf
(XVII_107_2016.pdf - 603.603 KB) Data publikacji: 2016-01-22 11:39:22 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_108_2016.pdf
(XVIII_108_2016.pdf - 2016.053 KB) Data publikacji: 2016-02-22 14:54:44 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_109_2016.pdf
(XVIII_109_2016.pdf - 6277.62 KB) Data publikacji: 2016-02-22 14:57:57 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_110_2016.pdf
(XVIII_110_2016.pdf - 93.511 KB) Data publikacji: 2016-02-22 14:58:19 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_111_2016.pdf
(XVIII_111_2016.pdf - 241.645 KB) Data publikacji: 2016-02-22 14:58:54 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_112_2016.pdf
(XVIII_112_2016.pdf - 243.548 KB) Data publikacji: 2016-02-22 14:59:35 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_113_2016.pdf
(XVIII_113_2016.pdf - 167.516 KB) Data publikacji: 2016-02-22 15:00:17 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_114_2016.pdf
(XVIII_114_2016.pdf - 179.728 KB) Data publikacji: 2016-02-22 15:00:43 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_115_2016.pdf
(XVIII_115_2016.pdf - 1362.652 KB) Data publikacji: 2016-02-22 15:01:11 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_116_2016.pdf
(XVIII_116_2016.pdf - 877.956 KB) Data publikacji: 2016-02-22 15:01:43 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_118_2016.pdf
(XVIII_118_2016.pdf - 173.89 KB) Data publikacji: 2016-02-22 15:02:42 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_119_2016.pdf
(XVIII_119_2016.pdf - 175.459 KB) Data publikacji: 2016-02-22 15:03:10 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_120_2016.pdf
(XVIII_120_2016.pdf - 331.654 KB) Data publikacji: 2016-02-22 15:03:39 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_121_2016.pdf
(XIX_121_2016.pdf - 1277.639 KB) Data publikacji: 2016-03-11 09:12:39 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_122_2016.pdf
(XIX_122_2016.pdf - 5919.542 KB) Data publikacji: 2016-03-11 09:13:45 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_123_2016.pdf
(XIX_123_2016.pdf - 296.977 KB) Data publikacji: 2016-03-11 09:14:06 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_124_2016.pdf
(XIX_124_2016.pdf - 428.226 KB) Data publikacji: 2016-03-11 09:14:23 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_125_2016.pdf
(XIX_125_2016.pdf - 2577.161 KB) Data publikacji: 2016-03-11 09:15:10 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_126_2016.pdf
(XIX_126_2016.pdf - 301.567 KB) Data publikacji: 2016-03-11 09:15:39 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_127_2016.pdf
(XIX_127_2016.pdf - 167.896 KB) Data publikacji: 2016-03-11 09:16:01 Redaktor: Piotr Giereś
XIX_128_2016.pdf
(XIX_128_2016.pdf - 386.575 KB) Data publikacji: 2016-03-11 09:16:22 Redaktor: Piotr Giereś
XX_129_2016.pdf
(XX_129_2016.pdf - 1000.789 KB) Data publikacji: 2016-03-25 10:21:45 Redaktor: Piotr Giereś
XX_130_2016.pdf
(XX_130_2016.pdf - 6282.413 KB) Data publikacji: 2016-03-25 10:23:18 Redaktor: Piotr Giereś
XX_131_2016.pdf
(XX_131_2016.pdf - 437.41 KB) Data publikacji: 2016-03-25 10:23:48 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_132_2016.pdf
(XXI_132_2016.pdf - 1600.243 KB) Data publikacji: 2016-04-21 09:53:44 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_133_2016.pdf
(XXI_133_2016.pdf - 6361.941 KB) Data publikacji: 2016-04-21 09:59:14 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_134_2016.pdf
(XXI_134_2016.pdf - 208.707 KB) Data publikacji: 2016-04-21 09:55:45 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_135_2016.pdf
(XXI_135_2016.pdf - 509.934 KB) Data publikacji: 2016-04-21 09:56:22 Redaktor: Piotr Giereś
XXI_136_2016.pdf
(XXI_136_2016.pdf - 589.702 KB) Data publikacji: 2016-04-21 10:00:16 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_137_2016.pdf
(XXII_137_2016.pdf - 571.001 KB) Data publikacji: 2016-06-07 12:56:28 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_138_2016.pdf
(XXII_138_2016.pdf - 6462.97 KB) Data publikacji: 2016-06-07 12:58:06 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_139_2016.pdf
(XXII_139_2016.pdf - 412.48 KB) Data publikacji: 2016-06-07 12:58:28 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_140_2016.pdf
(XXII_140_2016.pdf - 514.741 KB) Data publikacji: 2016-06-07 12:58:52 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_141_2016.pdf
(XXII_141_2016.pdf - 440.049 KB) Data publikacji: 2016-06-07 12:59:12 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_142_2016.pdf
(XXII_142_2016.pdf - 756.831 KB) Data publikacji: 2016-06-07 13:00:05 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_143_2016.pdf
(XXII_143_2016.pdf - 963.215 KB) Data publikacji: 2016-06-07 13:00:44 Redaktor: Piotr Giereś
XXII_144_2016.pdf
(XXII_144_2016.pdf - 21872.865 KB) Data publikacji: 2016-06-07 13:04:51 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_145_2016.pdf
(XXIII_145_2016.pdf - 1217.674 KB) Data publikacji: 2016-06-17 10:19:36 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_146_2016.pdf
(XXIII_146_2016.pdf - 6387.252 KB) Data publikacji: 2016-06-17 10:21:53 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_147_2016.pdf
(XXIII_147_2016.pdf - 409.607 KB) Data publikacji: 2016-06-17 10:22:27 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_148_2016.pdf
(XXIII_148_2016.pdf - 173.443 KB) Data publikacji: 2016-06-17 10:23:46 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_149_2016.pdf
(XXIII_149_2016.pdf - 177.675 KB) Data publikacji: 2016-06-17 10:24:16 Redaktor: Piotr Giereś
XXIII_150_2016.pdf
(XXIII_150_2016.pdf - 6451.513 KB) Data publikacji: 2016-06-17 10:25:29 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_151_2016.pdf
(XXIV_151_2016.pdf - 1065.863 KB) Data publikacji: 2016-07-12 10:19:59 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_152_2016.pdf
(XXIV_152_2016.pdf - 6476.959 KB) Data publikacji: 2016-07-12 10:21:10 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_153_2016.pdf
(XXIV_153_2016.pdf - 382.291 KB) Data publikacji: 2016-07-12 10:22:09 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_154_2016.pdf
(XXIV_154_2016.pdf - 668.793 KB) Data publikacji: 2016-07-12 10:22:40 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_155_2016.pdf
(XXIV_155_2016.pdf - 173.712 KB) Data publikacji: 2016-07-12 10:23:33 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_156_2016.pdf
(XXIV_156_2016.pdf - 197.368 KB) Data publikacji: 2016-07-12 10:24:15 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_157_2016.pdf
(XXIV_157_2016.pdf - 2707.239 KB) Data publikacji: 2016-07-12 10:24:52 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_158_2016.pdf
(XXIV_158_2016.pdf - 1744.483 KB) Data publikacji: 2016-07-12 10:25:27 Redaktor: Piotr Giereś
XXIV_159_2016.pdf
(XXIV_159_2016.pdf - 471.719 KB) Data publikacji: 2016-07-12 10:26:13 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_160_2016.pdf
(XXV_160_2016.pdf - 1272.648 KB) Data publikacji: 2016-07-15 14:02:52 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_161_2016.pdf
(XXV_161_2016.pdf - 8360.277 KB) Data publikacji: 2016-07-15 14:04:12 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_162_2016.pdf
(XXV_162_2016.pdf - 418.394 KB) Data publikacji: 2016-07-15 14:04:40 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_163_2016.pdf
(XXV_163_2016.pdf - 666.295 KB) Data publikacji: 2016-07-15 14:05:02 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_164_2016.pdf
(XXV_164_2016.pdf - 564.184 KB) Data publikacji: 2016-07-15 14:05:23 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_165_2016.pdf
(XXV_165_2016.pdf - 168.277 KB) Data publikacji: 2016-07-15 14:05:47 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_166_2016.pdf
(XXV_166_2016.pdf - 297.505 KB) Data publikacji: 2016-07-15 14:13:32 Redaktor: Piotr Giereś
XXV_167_2016.pdf
(XXV_167_2016.pdf - 2137.193 KB) Data publikacji: 2016-07-15 14:14:07 Redaktor: Piotr Giereś
XXVI_168_2016.pdf
(XXVI_168_2016.pdf - 1523.766 KB) Data publikacji: 2016-08-05 08:29:31 Redaktor: Piotr Giereś
XXVI_169_2016.pdf
(XXVI_169_2016.pdf - 7695.586 KB) Data publikacji: 2016-08-05 08:31:11 Redaktor: Piotr Giereś
XXVI_170_2016.pdf
(XXVI_170_2016.pdf - 170.089 KB) Data publikacji: 2016-08-05 08:31:46 Redaktor: Piotr Giereś
XXVII_171_2016.pdf
(XXVII_171_2016.pdf - 1807.801 KB) Data publikacji: 2016-08-05 08:32:22 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_172_2016.pdf
(XXVIII_172_2016.pdf - 1327.792 KB) Data publikacji: 2016-09-13 11:33:20 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_173_2016.pdf
(XXVIII_173_2016.pdf - 7314.63 KB) Data publikacji: 2016-09-13 11:34:33 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_174_2016.pdf
(XXVIII_174_2016.pdf - 580.629 KB) Data publikacji: 2016-09-13 11:35:09 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_175_2016.pdf
(XXVIII_175_2016.pdf - 377.456 KB) Data publikacji: 2016-09-13 11:35:57 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_176_2016.pdf
(XXVIII_176_2016.pdf - 349.551 KB) Data publikacji: 2016-09-13 11:36:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_177_2016.pdf
(XXVIII_177_2016.pdf - 169.805 KB) Data publikacji: 2016-09-13 11:37:08 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_178_2016.pdf
(XXVIII_178_2016.pdf - 667.967 KB) Data publikacji: 2016-09-13 11:41:32 Redaktor: Piotr Giereś
XXVIII_179_2016.pdf
(XXVIII_179_2016.pdf - 492.031 KB) Data publikacji: 2016-09-13 11:42:14 Redaktor: Piotr Giereś
XXIX_180_2016.pdf
(XXIX_180_2016.pdf - 1163.956 KB) Data publikacji: 2016-10-12 12:41:28 Redaktor: Piotr Giereś
XXIX_181_2016.pdf
(XXIX_181_2016.pdf - 7384.835 KB) Data publikacji: 2016-10-12 12:42:48 Redaktor: Piotr Giereś
XXIX_182_2016.pdf
(XXIX_182_2016.pdf - 332.05 KB) Data publikacji: 2016-10-12 12:43:21 Redaktor: Piotr Giereś
XXIX_183_2016.pdf
(XXIX_183_2016.pdf - 860.162 KB) Data publikacji: 2016-10-12 12:43:52 Redaktor: Piotr Giereś
XXIX_184_2016.pdf
(XXIX_184_2016.pdf - 239.877 KB) Data publikacji: 2016-10-12 12:44:29 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_185_2016.pdf
(XXX_185_2016.pdf - 2257.747 KB) Data publikacji: 2016-11-14 10:23:41 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_186_2016.pdf
(XXX_186_2016.pdf - 7850.228 KB) Data publikacji: 2016-11-14 10:25:24 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_187_2016.pdf
(XXX_187_2016.pdf - 255.04 KB) Data publikacji: 2016-11-14 10:26:03 Redaktor: Piotr Giereś
XXX_188_2016.pdf
(XXX_188_2016.pdf - 806.33 KB) Data publikacji: 2016-11-14 10:26:40 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_189_2016.pdf
(XXXI_189_2016.pdf - 1740.107 KB) Data publikacji: 2016-11-21 08:49:06 Redaktor: Piotr Giereś
XXXI_190_2016.pdf
(XXXI_190_2016.pdf - 7715.19 KB) Data publikacji: 2016-11-21 08:53:24 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_191_2016.pdf
(XXXII_191_2016.pdf - 958.225 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:04:02 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_192_2016.pdf
(XXXII_192_2016.pdf - 9306.578 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:05:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_193_2016.pdf
(XXXII_193_2016.pdf - 169.848 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:06:00 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_194_2016.pdf
(XXXII_194_2016.pdf - 172.68 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:07:34 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_195_2016.pdf
(XXXII_195_2016.pdf - 409.017 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:08:08 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_196_2016.pdf
(XXXII_196_2016.pdf - 178.214 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:08:37 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_197_2016.pdf
(XXXII_197_2016.pdf - 531.102 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:09:14 Redaktor: Piotr Giereś
XXXII_198_2016.pdf
(XXXII_198_2016.pdf - 237.972 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:09:34 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_199_2016.pdf
(XXXIII_199_2016.pdf - 421.984 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:13:49 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIII_200_2016.pdf
(XXXIII_200_2016.pdf - 7620.401 KB) Data publikacji: 2016-12-13 11:16:27 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_201_2016.pdf
(XXXIV_201_2016.pdf - 802.091 KB) Data publikacji: 2017-01-04 10:15:24 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_202_2016.pdf
(XXXIV_202_2016.pdf - 998.35 KB) Data publikacji: 2017-01-04 10:16:00 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_203_2016.pdf
(XXXIV_203_2016.pdf - 7583.314 KB) Data publikacji: 2017-01-04 10:17:33 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_204_2016.pdf
(XXXIV_204_2016.pdf - 1393.417 KB) Data publikacji: 2017-01-04 10:18:26 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_205_2016.pdf
(XXXIV_205_2016.pdf - 7219.549 KB) Data publikacji: 2017-01-04 10:22:44 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_206_2016.pdf
(XXXIV_206_2016.pdf - 943.983 KB) Data publikacji: 2017-01-04 10:23:42 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_207_2016.pdf
(XXXIV_207_2016.pdf - 259.328 KB) Data publikacji: 2017-01-04 10:25:42 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_208_2016.pdf
(XXXIV_208_2016.pdf - 956.05 KB) Data publikacji: 2017-01-04 10:31:49 Redaktor: Piotr Giereś
XXXIV_209_2016.zip
(XXXIV_209_2016.zip - 5428.627 KB) Data publikacji: 2017-01-04 10:46:46 Redaktor: Piotr Giereś
XXXV_210_2016.pdf
(XXXV_210_2016.pdf - 575.961 KB) Data publikacji: 2017-01-10 10:36:16 Redaktor: Piotr Giereś
XXXV_211_2016.pdf
(XXXV_211_2016.pdf - 2756.887 KB) Data publikacji: 2017-01-10 10:46:25 Redaktor: Piotr Giereś
XXXV_212_2016.pdf
(XXXV_212_2016.pdf - 7383.864 KB) Data publikacji: 2017-01-10 10:47:34 Redaktor: Piotr Giereś
XXXV_213_2016.pdf
(XXXV_213_2016.pdf - 789.544 KB) Data publikacji: 2017-01-10 10:48:13 Redaktor: Piotr Giereś
XXXV_214_2016.pdf
(XXXV_214_2016.pdf - 1547.429 KB) Data publikacji: 2017-01-10 10:49:00 Redaktor: Piotr Giereś
XVIII_117_2016a
(XVIII_117_2016a.pdf - 525.164 KB) Data publikacji: 2019-01-21 13:55:55 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 3465

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2016-01-22 10:09:00
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2016-01-22 11:39:57
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2019-01-21 14:04:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony