Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej"

2016-12-20 12:56:04 Ogłoszenia

. więcej»

INFORMACJA O WYWIESZENIU WYKAZU

2016-12-12 13:22:20 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dot. przedsięwzięcia polegającego na "Budowie pompowni wody wraz z przebudową istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej"

2016-11-30 11:59:28 Ogłoszenia

. więcej»

Decyzja dot. Przebudowy drogi powiatowej nr 0523T Krzyż - Mikołajów - Bogoryja - Stropieszyn - Krzczonów - Gościniec od km 3 +220 do km 5 + 280 wraz z charakterystyką

2016-11-18 11:10:40 Ogłoszenia

Decyzja więcej»

Postanowienie w sprawie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

2016-11-18 11:04:05 Ogłoszenia

Postanowienie więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowościach: Kolosy, Sokolina, Mikołajów i Zagajów

2016-11-15 14:27:15 Ogłoszenia

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz. U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. z późn. zm./ Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spisy inwentaryzacyjne i karty inwentaryzacyjne dla działek: więcej»

OBWIESZCZENIE

2016-11-15 14:24:49 Ogłoszenia

Na podstawie art. 49 oraz art. 10 § 1 i art. 40 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 poz. 23 z późn.zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn.zm.) więcej»

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach dot. przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 0523T"

2016-11-15 08:30:48 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie „Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN w miejscowościach Opatkowiczki, Koryto gmin Czarnocin”

2016-10-26 07:43:21 Ogłoszenia

„Przebudowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN w miejscowościach Opatkowiczki, Koryto gmin Czarnocin” więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Koryto

2016-10-25 11:29:26 Ogłoszenia

ogłoszenie więcej»