Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referent ds. Infrastruktury Komunalnej

2015-12-31 09:43:10 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnocin do roku 2024.

2015-12-30 13:47:09 Ogłoszenia

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Czarnocin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnocin do roku 2024. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne na stanowisko urzędnicze - Referent do Spraw Infrastruktury Komunalnej

2015-12-30 10:24:20 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK FILII BIBLIOTECZNEJ W MICHAŁOWICACH

2015-12-22 07:55:42 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o kandydatach do konkursu "Nabór na stanowisko pracownika Filii Bibliotecznej w Michałowicach"

2015-12-16 10:24:59 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2015-12-16 08:46:31 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Nr XVI Rady Gminy w Czarnocinie, 30.12.2015r. ( środa ) o godzinie 10:00, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko w Urzędzie Gminy w Czarnocinie - referent do spraw infrastruktury komunalnej

2015-12-14 13:32:48 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

OBWIESZCZENIE

2015-12-14 12:09:28 Ogłoszenia

Zgodnie z art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego /t.j.: Dz. U. z 2013 roku poz. 267 z późn. zm/ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm./
zawiadamia się więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Malżyce

2015-12-11 17:09:40 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie Komisji Inwentaryzacyjnej dotyczące komunalizacji nieruchomości Skarbu Państwa położonych w miejscowości Mękarzowice

2015-12-11 17:07:38 Ogłoszenia

. więcej»