Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Czarnocin za II i III kwartał 2015 roku

2016-01-28 07:43:48 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej w Miejscowości Ciuślice, gmina Czarnocin

2016-01-22 14:21:50 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

2016-01-21 12:34:14 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 poz. 1774 z późn.zm.) więcej»

Ogłoszenie Wójta Gminy w Czarnocinie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent do spraw budownictwa

2016-01-18 14:22:26 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2016-01-08 14:50:33 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 10, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013 poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 roku poz. 199 z późn. zm.) w dniu 08.01.2016 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej SN, budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN w miejscowościach Ciuślice, Opatkowiczki- gmina Czarnocin”. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Referent ds. Infrastruktury Komunalnej

2015-12-31 09:43:10 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZARNOCIN o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnocin do roku 2024.

2015-12-30 13:47:09 Ogłoszenia

Na podstawie art. 39 ust. 1, w związku z art. 54 ust. 2 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Wójt Gminy Czarnocin podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Czarnocin do roku 2024. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania niezbędne na stanowisko urzędnicze - Referent do Spraw Infrastruktury Komunalnej

2015-12-30 10:24:20 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

WYNIKI NABORU NA STANOWISKO PRACY PRACOWNIK FILII BIBLIOTECZNEJ W MICHAŁOWICACH

2015-12-22 07:55:42 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o kandydatach do konkursu "Nabór na stanowisko pracownika Filii Bibliotecznej w Michałowicach"

2015-12-16 10:24:59 Ogłoszenia o naborze

. więcej»