Ogłoszenie

2014-01-13 14:46:34 Ogłoszenia

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 32, poz. 191 z 1990 r. z późn. zm./ Komisja Inwentaryzacyjna wykłada do publicznej wiadomości spisy i karty inwentaryzacyjne dla działki nr 608 o łącznej powierzchni 0,64 ha położonej w Stradowie, stanowiąca własność Skarbu Państwa na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Busku Zdroju V zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w Kazimierzy Wielkiej: Sygn.V Ns 130/13 z dnia 03.12.2013r.. więcej»

Ogłoszenie

2014-01-09 12:23:11 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń w dniu 09.01.2014r wywieszono ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 294 obręb Stradów. więcej»

Ogłoszenie

2014-01-09 12:22:06 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń w dniu 09.01.2014r wywieszono ogłoszenie o przetargu na zbycie nieruchomości o numerze ewidencyjnym 593/2 obręb Czarnocin. więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-12-10 23:50:43 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XLI odbędzie się dnia 30.12.2013r. ( poniedziałek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Ogłoszenie

2013-12-03 13:35:39 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń w dniu 03.12.2013r. Wywieszono na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. więcej»

Ogłoszenie

2013-11-21 10:34:51 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin informuje, że w Urzędzie Gminy na tablicy ogłoszeń w dniu 21.11.2013 wywieszono na okres 21 dni, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze publicznego przetargu ustnego nieograniczonego. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2013-11-21 09:21:22 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego więcej»

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

2013-11-19 07:33:04 Ogłoszenia

Uprzejmie zawiadamiam że sesja Rady Gminy w Czarnocinie, Nr XXXIX odbędzie się dnia 29.11.2013r. ( piątek ) o godzinie 8:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. więcej»

Obwieszczenie

2013-10-24 14:55:24 Ogłoszenia

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowania przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) oraz art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. Nr267). Wójt Gminy informuje, że dnia 10.10.2013r została wydana decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2013-10-21 14:54:50 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art.10, art.61 §1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013r., poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 §1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647 z późn. zm.) w dniu 18.10.2013 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego pod nazwą: „Rozbudowy i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Czarnocin” na działce o numerze ewidencyjnym 589/1, położonej w miejscowości Czarnocin, Gmina Czarnocin. więcej»